Vordering Enexis B.V. - 's Hertogenbosch

Relatie met

Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen, ambitie 10.1

Oorsprong verbonden partij

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (Enexis) en een productie- en leveringsbedrijf (Essent). In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf verkocht aan RWE. Daarnaast heeft Zwolle in 2014 de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf Attero (voormalig Essent Milieu) verkocht aan Waterland. Uit beide verkopen vloeit de deelneming voort waarin wij aandeelhouder zijn van Vordering Enexis B.V.
Het economisch eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten zijn binnen de Essent-groep in 2007 overgedragen aan Enexis. Op dat moment beschikte Enexis over onvoldoende contante middelen en daarom is de koopprijs omgezet in een lening van Essent. Na de splitsing in 2009 is de lening over gedragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent.

Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent.

Openbaar belang (doelstelling)

Afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE.

Beleidsvoornemens

Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches van aflossing. De eerste drie tranches zijn vervroegd door Enexis afgelost: 1e tranche in januari 2012, 2e tranche in oktober 2013 en 3e tranche in april 2016. Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost en heeft een looptijd tot 30 september 2019. Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is deze tranche van € 350 miljoen, geoormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar eigen vermogen (omzetting naar aandelen). Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio’s kan de 4e tranche dus eventueel geconverteerd worden in eigen vermogen.

Op 30 september 2016 zal de jaarlijkse rente over deze tranche, een totaalbedrag van € 25.200.000 (Zwolle: € 60.480), worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,16% (3.132 aandelen).

Financieel belang

1-1-2018

€ 31,32 (0,16% van het totale aandelenkapitaal)

31-12-2018

€ 31,32 (0,16% van het totale aandelenkapitaal)

Toelichting

De nominale waarde per aandeel is € 0,01

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

  € 35.000 (waarvan reserves € 15.000)

31-12-2018

€ 27.500 (waarvan reserves € 7.500)  

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

  € 356.260.000

31-12-2018

€ 356.260.000  

Verwacht financieel resultaat

-/- € 7.500  

Risico's

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000 (Zwolle: € 48)).