Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

51.425

40.395

41.927

41.785

41.940

41.793

Baten

7.811

5.668

6.171

6.171

6.171

6.171

Saldo van baten en lasten

-43.614

-34.727

-35.756

-35.614

-35.769

-35.622

Toevoeging aan reserve

674

342

354

354

354

354

Onttrekking aan reserve

959

581

719

719

719

719

Geraamd resultaat

-43.329

-34.488

-35.391

-35.249

-35.404

-35.257

Mutaties meerjarenraming:

ontwikkeling kapitaallasten

26

202

335

stadsuitbreidingslasten

367

117

274

vervangingsbudget kunstgrasvelden

-47

-95

-144

dotatie onderhoudsreserve sport

60

60

stelpost kapitaallasten onderwijs

-270

-363

-457

budget verduurzaming onderwijs

50

50

50

huur onderwijsgebouwen

16

16

16

Structurele bestedingsruimte:

Onderwijshuisvesting

-161

-248

WRZV

-400

-400

-400

Incidentele bestedingen PPN en begroting:

zwemvangnet

-84

-54

G-sportbeleid

-85

-85

groot onderhoud openluchtbad

-500

bestrijden laaggeletterdheid

-150

-150

harmonisering peuter- en kinderopvang

-50

-50

onderhoud en vervanging AED's

-10

Coating atletiekbaan Wim Peters accommodatie

-110

Pilot sport en bewegen in de openbare ruimte

-40

Uitstel bezuinigingen sport 2016 - 2018

-300

Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
Met ingang van 2018 zijn op basis van besluitvorming bij de PPN 2018 - 2021 structurele middelen opgenomen voor zwemvangnet (€ 40.000), aanleg kunstgrasvelden (€ 120.000), bestrijding laaggeletterdheid (€ 75.000) en onderhoud / vervanging AED's (€ 12.000). Tevens is de restant bezuinigingstaakstelling op sport ad € 417.000 verwerkt, het voorstel is hiervan € 300.000 door te schuiven naar 2019.  Verder zijn de bij de PPN beschikbaar gestelde middelen voor ondersteuning vrijwilligers (€ 250.000) en steun na partnerverlies (€ 45.000) in de begroting 2018 verwerkt.

Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.