NV Bank Nederlandse Gemeenten – Den Haag

Relatie met

Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen, ambitie 10.1

Oorsprong verbonden partij

De N.V. BNG Bank is in 1914 opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (onder de naam 'Gemeentelijke Credietbank’). De bank is een structuurvennootschap. Klanten van BNG Bank zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. BNG Bank biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer. Ook participeert de bank in publiek-private samenwerking. Verreweg het grootste deel van de kredietverlening van de bank is kredietrisicovrij, omdat deze aan of onder garantie van overheden plaatsvindt.

Openbaar belang (doelstelling)

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.
Doelen voor de gemeente Zwolle zijn :

  • invloed op dienstverlening en kostenniveau
  • rendement op aandelen en daarmee een duurzame belegging

Beleidsvoornemens

Geen bijzonderheden

Bestuurlijk belang

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,27% (149.097 aandelen).

Financieel belang

1-1-2018

149.097 aandelen à € 2,50
nominaal = € 372.743

31-12-2018

149.097 aandelen à € 2,50
nominaal = € 372.743

Toelichting

BNG Bank emitteert leningen, die beursgenoteerd zijn. Om die reden is BNG Bank gehouden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt aan het verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie. Het verstrekken van cijfers en verwachtingen over eigen vermogen en netto resultaat valt daar uitdrukkelijk onder. BNG Bank gaat pas tot publicatie van de gerealiseerde resultaten over na behandeling van de door de externe accountant goedgekeurde jaarrekening en het voorstel tot winstuitkering door de Raad van Commissarissen. Gegeven de complexiteit van de boekhoudkundige regelgeving die voor het bankwezen geldt en de omvang van de balans van BNG Bank, kunnen de definitieve gegevens over het lopende jaar 2017 in de loop van maart 2018 beschikbaar worden gesteld. Dit betekent dat de verwachtingscijfers voor 2018 niet beschikbaar zijn.

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

n.n.b.

31-12-2018

n.n.b.

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

n.n.b.

31-12-2018

n.n.b.

Verwacht financieel resultaat

n.n.b.

Risico's

Zie 'toelichting financieel belang'.