Zwolse jongeren en hun ouders zijn meestal prima in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken (samen kracht) mee te doen in de samenleving en op te groeien tot zelfstandige volwassenen. Tegelijk gaat opgroeien bij bijna alle jongeren niet zonder vallen en opstaan. Afhankelijk van eigen kracht en samen-kracht, hebben sommige ouders en jeugdigen daarbij meer ondersteuning nodig dan anderen. In alle gevallen willen we hoop bieden, zodat jeugdigen en ouders weer perspectief gaan zien en in staat zijn om zelfstandig én met anderen een goed  en perspectiefvol leven te leiden.

We richten ons daarom in de eerste plaats op het ondersteunen en waar nodig versterken van eigen kracht en samen-kracht van alle jongeren en ouders, waarbij ze zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven behouden. We ondersteunen ouders om hun verantwoordelijkheid waar te maken om een stimulerende, gezonde en veilige omgeving voor hun kinderen te creëren en hen kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Ouders staan daar gelukkig niet alleen voor. Ook familie, buren, vrienden, de school en vrijwilligers bij buitenschoolse activiteiten en professionals die met kinderen en jongeren werken geven vorm aan het opvoed klimaat waarin kinderen en jongeren opgroeien. Het helpt als er om gezinnen heen andere volwassenen zijn die ook een positief voorbeeld voor jeugdigen zijn. Een pedagogische ‘Civil Society' waarin inwoners bereid en in staat zijn om in de eigen sociale netwerken en in het publieke domein bij te dragen aan het opgroeien en opvoeden van kinderen (‘It takes a village to raise a child’).

Waar zich toch hobbels voordoen in het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren is preventieve professionele ondersteuning beschikbaar als dat nodig is. Preventie is er op gericht om problemen zoveel mogelijk te voorkomen en – als die zich toch voordoen – zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken. Investeren in preventie voor de jeugd bevordert de kwaliteit van leven van jeugdigen en hun ouders en kan ook helpen om tijdig duurdere zorg in te zetten voor wie en wanneer dat echt noodzakelijk is. Daarom zetten we de komende jaren in op extra preventie.

Criteria

We versterken eigen kracht en samenkracht van kinderen, jongeren en ouders/verzorgers zelf én het opvoedklimaat rond  gezinnen, in wijken en op scholen, zodanig dat:

  • In 2021 minimaal evenveel kinderen 0-12 jaar naar de mening van hun ouders voor zichzelf kunnen opkomen dan in 2013.
  • In 2021 het opvoedklimaat is verbeterd ten opzichte van 2016
  • In 2019 het aantal scholen in primair en voortgezet onderwijs met een ondersteuningsteam is toegenomen ten opzichte van schooljaar 2016-2017 (zie ook 2.3.1).
  • In 2018 meer jongeren (12-18 jaar) en ouders van jongeren (0-18 jaar) met jeugdhulp weten waar ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben (zie 2.3.1).