Programma

Centraal in dit programma staat dat de ambitie voor en vanuit de stad leidend is voor de vormgeving van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. In de ontwikkeling naar een samenlevingsgerichte organisatie zijn onze betekenis en toegevoegde waarde voor de stad belangrijke richtsnoeren. De uitvoering van onze taken voor burgers en bedrijven komt tot uitdrukking in de programma's 1 tot en met 8. Het verbeteren van de integrale  dienstverlening gemeentebreed hangt nauw samen met de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en zijn samengevat in dit programma. Zo wordt beoogd integraal te sturen op ontwikkelingen, beleid, doelen en indirecte kosten. Dit is nodig om de effecten van de doorgaande lijn van flexibilisering en van maatschappelijk verantwoord acteren op een doelmatige wijze te verwerken in een passende stabiele dienstverlening, bedrijfsvoering en ondersteuning.