Programma

In Zwolle streven we naar vitale wijken. Met vitaal bedoelen we een wijk waarin mensen actief en trots met elkaar leven. Een wijk waar mensen oog hebben voor elkaar. Een wijk die veiligheid en geborgenheid biedt, maar ook in beweging is in een continu veranderende wereld. Een wijk die een goed voorzieningenniveau heeft, die mogelijkheden biedt om te recreëren, te bewegen en om elkaar te ontmoeten. Een wijk waarin mensen een passende woning kunnen vinden en prettig kunnen wonen. Vitale  wijken zijn aantrekkelijk om in te leven, nu en in de toekomst. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar het hier en nu, maar ook naar de toekomst. We werken bijvoorbeeld aan wijken die klaar zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering en inspelen op de wens en noodzaak om steeds minder gebruik te maken van  fossiele brandstoffen. Dat doen we op een wijze die past bij de veranderende maatschappij, met nieuwe instrumenten zoals het integrale MeerJarenOpgavePlan (MJOP).

Vitale wijken zijn wijken waarin we als gemeente, bewoners en andere partners samenwerken. Onze rol als gemeente verandert daarbij. Steeds vaker nemen mensen zelf initiatief en verantwoordelijkheid voor dingen die ze in hun wijk belangrijk vinden. Initiatieven die variëren van het adopteren van een stuk openbaar groen tot het oprichten van een Wijbedrijf dat taken van de gemeente zelf wil uitvoeren omdat ze vinden dat ze het beter kunnen. We zien een verschuiving van meedenken en meedoen naar zelf doen door bewoners. We willen dat stimuleren en ondersteunen. Dat vraagt een andere houding van de gemeente: los laten, vertrouwen en ruimte geven. De invloed van bewoners op de vitaliteit van de wijk is groot. De bewoners bepalen met hun betrokkenheid en inzet het gezicht van de wijk. Wij zorgen ervoor dat de basis op orde is.

Het openbaar groen en  het maatschappelijk vastgoed van de gemeente spelen een rol in het faciliteren van ontmoeten en gezond blijven. Scholen, wijkcentra, sportaccommodaties en andere voorzieningen maken dit mogelijk. Niet iedere wijk is hetzelfde. We zetten daarbij in op de vraag: wat willen we met elkaar bereiken?