Zwolle biedt sinds 2002 opvang en bescherming aan ‘ongedocumenteerden’. In de meeste gevallen betreft dat uitgeprocedeerde asielzoekers die terug moeten keren naar het land van herkomst. Om diverse redenen lukt dat (nog) niet. Voor het merendeel van deze groep mensen streven we naar daadwerkelijke terugkeer of het verkrijgen van een reguliere verblijfsvergunning. In enkele situaties is dat niet mogelijk en zijn we genoodzaakt deze mensen een langdurige vorm van opvang aan te bieden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met jarenlange psycho-sociale problemen die noch terugkeer noch regulier verblijf mogelijk maken.  Deze kunnen worden opgevangen met de extra gelden vanuit het Rijk die in het kader van de tijdelijke 'bed, bad, brood regeling' worden ontvangen. Vanzelfsprekend houden we daarbij de vinger aan de pols en houden we nauwlettend in de gaten of wijziging in wet- en regelgeving hier verandering in kan brengen.  Daarbij wordt ook gekeken of opvang in een voorliggende voorziening, zoals een gezinslokatie mogelijk is.  Ontwikkelingen rondom de 'bed, bad, brood regeling' en het coalitieakkoord over dit onderwerp worden goed gevolgd.

Criteria

We bieden opvang aan ongedocumenteerden, zodanig dat:

  • opvang wordt geboden indien:
    • er geen recht is op opvang door het COA.
    • persoonlijke en / of gezinsomstandigheden terugkeer (vooralsnog) niet mogelijk maken.
    • er sprake is van zodanige psychosociale problemen of verslavingsproblematiek waardoor terugkeer (vooralsnog) onmogelijk is.