In de Perspectiefnota 2018 – 2021 zijn voorstellen gedaan om in de komende jaren extra te investeren in Zwolle als toekomstbestendige stad. De lange termijn ontwikkelingen brengen kansen en uitdagingen met zich mee, die zijn vertaald in concrete investeringen. De investeringen uit de PPN beperken zich tot de jaren 2018 en 2019, zodat niet alle beschikbare middelen voor de komende jaren volledig zijn vastgelegd. Op die manier trachten we wendbaar te blijven, zodat inspelen op actuele ontwikkelingen ook financieel mogelijk blijft. Dit betreft zowel incidentele als structurele ruimte. Want we zetten structurele middelen in waar dit nodig is of past bij de ontwikkeling van Zwolle. Bij de inzet van incidentele middelen is in principe de grens gelegd bij investeringen tot en met 2019, zodat op dat moment eerst een evaluatie van de effecten van ingezet beleid kan plaatsvinden.

In deze beleidsparagraaf wordt integraal inzicht gegeven in de investeringen voor de jaren 2017, 2018 en 2019 en verder. Wanneer we in deze paragraaf spreken over investeringen, dan spreken we over alle investeringen exclusief de investeringen in grondexploitaties.

Investeringen zijn onder te verdelen in drie typen, te weten:

  • Type A   Voorgenomen investeringen waarover besluitvorming nog plaats moet vinden.
  • Type B   Investeringen waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden.
  • Type C   Vervangingsinvesteringen

In deze paragraaf geven wij inzicht in de verschillende type investeringen. Vervolgens wordt er stil gestaan bij de overige financieringsbronnen voor investeringen, te weten het Stadsontwikkelfonds en de reserve incidentele middelen.