Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

90.493

90.110

90.958

91.183

91.408

91.233

Baten

8.210

10.404

9.728

9.728

9.728

9.728

Saldo van baten en lasten

-82.283

-79.706

-81.230

-81.455

-81.680

-81.505

Toevoeging aan reserve

2.237

Onttrekking aan reserve

1.784

Geraamd resultaat

-82.736

-79.706

-81.230

-81.455

-81.680

-81.505

Mutaties meerjarenraming:

stadsuitbreidingslasten

-125

-250

-375

subsidieresultaat loonkosten WSW/Wezo

-100

-200

100

Incidentele bestedingen PPN en begroting:

human capital

-300

-300

Jeugd (lagere inkomst gemeentefonds)

-2.000

Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
Bij de PPN 2018 - 2021 is besloten het nadelig subsidieresultaat (€ 2,7 miljoen) op de loonkosten van de Wezo (verschil tussen rijksbijdrage en loonkosten) structureel in de begroting op te nemen. Naar huidige inzichten stijgt het nadeel in 2020 tot € 2,9 miljoen vanwege aanvullende rijkskortingen. Vanaf 2021 neemt het tekort jaarlijks af. De verdere verschillen hebben naast de inflatieaanpassingen vooral betrekking op de bij de PPN bepaalde investeringen, te weten: maatschappelijke participatie (€ 220.000), kwetsbare jongeren (€ 250.000), monitoring / toezicht en handhaving (€ 230.000), preventief jeugdbeleid (€ 820.000) en toegang jeugdhulp (€ 700.000). Daartegenover staan de verwachte transformatieopbrengsten op de uitgaafbudgetten van circa € 4 miljoen op jeugd, Wmo en deels door onderuitputting / prijscompensatie rijk. Tenslotte zijn de budgetten aangepast op basis van de uitkomsten van de meicirculaire van het gemeentefonds.

Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.