Netwerkondersteuning is gericht op het vergroten van het eigen vermogen van inwoners zodat zij zelf, samen met hun sociale netwerk, tot oplossingen komen. Kwetsbare groepen inwoners worden in een zo vroeg mogelijk stadium begeleid en gestimuleerd bij het vinden van oplossingen. Daar waar inwoners behoefte aan ondersteuning hebben, helpen wij hen in hun eigen buurt, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Kunnen ze hierdoor weer meedoen dan ontstaan sociale contacten en worden (nieuwe) vaardigheden opgedaan en nemen zelfvertrouwen en weerbaarheid toe.

Een belangrijke kwetsbare groep zijn ouderen. Zwolle vergrijst. Het aantal ouderen neemt tussen 2010 en 2030  aanzienlijk toe. Ook relatief gezien neemt het aandeel van ouderen in de totale bevolking toe. Ouderen worden ouder en zullen daarmee naar verwachting langer en meer zorg nodig hebben. We bevorderen de zelfredzaamheid van ouderen zodat zij langer zelfstandig en veilig thuis kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. We stimuleren een gezonde leefstijl en een zinvolle dagbesteding zodat zij optimaal functioneren en voldoende welbevinden (zingeving) ervaren.  Hierdoor blijven ouderen actief en voelen zich minder eenzaam.

Inherent aan de trend dat steeds meer inwoners langer zelfstandig wonen, waaronder de sterk groeiende groep ouderen, wordt er een steeds groter beroep op mantelzorgers gedaan. We ondersteunen mantelzorgers dusdanig dat zij de ondersteuning langer vol kunnen houden en niet belast worden met zorg die hun mogelijkheden te boven gaat. We dragen bij aan het versterken van de positie van mantelzorgers en het voorkomen van overbelasting, o.a. door een betere samenwerking tussen de informele en formele zorg.

Criteria

We versterken het oplossend vermogen van kwetsbare inwoners, waaronder ouderen, en hun sociale netwerken, zodanig dat:

  • inwoners langer zelfstandig en veilig thuis kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving.
  • minder inwoners  zich eenzaam voelen.
  • meer inwoners een zinvolle daginvulling hebben.
  • mantelzorgers de ondersteuning langer vol kunnen houden.