Het Zwolse erfgoed met haar waardevolle gebouwen, historische structuren en archeologische rijkdommen heeft naast de belangrijke historische waarde en identiteitswaarde een onderscheidende en aantrekkende kracht voor de stad (zie 5.2.2). Zwolle behoort tot de grote monumentengemeenten in Nederland. Er zijn 481 rijksmonumenten, 1 archeologisch rijksmonument en 184 gemeentelijke monumenten. Daarnaast zijn er vele gebouwen, objecten en structuren die vanuit hun cultuurhistorische waarde Zwolle tot Zwolle maken. Het zijn tastbare elementen die ons vertellen van onze bewoningsgeschiedenis en die met hun eigenheid een creatieve verbinding vormen tussen ons verleden en onze toekomst in ruimtelijke ontwikkelingen.

Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek is van groot belang omdat dit regelmatig de enige bron is voor onze geschiedschrijving. We koesteren ons erfgoed, doen er onderzoek naar en zorgen samen met onze partners in de stad voor een duurzame instandhouding. We laten ons erfgoed een leidend en inspirerend principe zijn in ruimtelijke ontwikkelingen.

De nieuwe Erfgoedwet (2016) brengt wijzigingen met zich mee die onder andere hun weerslag vinden in de Erfgoedverordening Zwolle. Een andere ontwikkeling voor het beleidsterrein is de Omgevingswet. Wij willen ons erfgoed op een inspirerende en passende wijze onderdeel laten zijn van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Herkenning, eigenheid en identiteit zijn sleutelbegrippen en inspiratiebron. Door naar de historisch gegroeide omgeving te kijken, wordt onze (cultuur)historie een creatieve verbinding tussen verleden en toekomst.

Criteria

We onderzoeken en koesteren het Zwolse erfgoed en zetten het in als één van de leidende en inspirerend thema's bij ruimtelijke ontwikkelingen, zodanig dat:

  • de monumentale- en cultuurhistorische waarden in Zwolle in stand worden gehouden en de kwaliteit behouden blijft of wordt versterkt.
  • het beheer en behoud van het archeologisch bodemarchief op een goede manier plaatsvindt.
  • de eigenheid van de plek inspirerend is bij ontwikkelingen en daarmee bijdraagt aan een betere (ruimtelijke) belevingswaarde.
  • door archeologisch en bouwhistorisch onderzoek de waarde van het Zwolse erfgoed beter kan worden geduid.
  • de onderzoeksresultaten richtinggevend zijn voor planaanpassingen en ontwikkelingen.