Het realiseren van een krachtige doorgaande leerlijn is nodig om alle Zwolse kinderen gelijke kansen te geven. De eerste levensjaren zijn van groot belang voor de ontwikkeling van alle kinderen, daarom zetten we in op voor- en vroegschoolse educatie (VVE). We hebben de landelijke ontwikkelingen gevolgd. De eerste besluiten en wetswijzigingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Daar passen we ons beleid ook op aan. We blijven de landelijke ontwikkelingen volgen en anticiperen daar op, waar nodig. Gezamenlijk zetten we ons in op bijvoorbeeld een soepele overgang tussen voorschool en school om een doorgaande leerlijn te verstevigen.  We hebben hierbij ook aandacht voor de samenwerking tussen alle partners op het terrein van VVE.  We verbreden de peuteropvang in Zwolle: voorschoolse voorzieningen kunnen  gesubsidieerde peuteropvang bieden.

Wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, onderwijs en voorschool is van belang voor de positieve ontwikkeling van kinderen. Zij werken samen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van een kind. Op deze manier kunnen talenten tot bloei komen vanuit het uitgangspunt dat ieder kind een talent heeft wat we willen aanspreken en aanwakkeren.

Samen met scholen willen we blijven voorkomen dat leerlingen uitvallen en/of door schooluitval geen diploma of startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behalen. Op deze manier start men met een achterstand die door het inzetten van een krachtige doorgaande leerlijn te voorkomen is. We willen dat kinderen goed mee kunnen komen in het onderwijs om zo goed voorbereid deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Criteria

We realiseren een krachtige doorgaande leerlijn, zodanig dat:

  • Het VVE aanbod breed toegankelijk is.
  • Er een toename is van de tevredenheid over peuteropvang.
  • onderwijsvoorzieningen bereikbaar zijn
  • Het aantal thuiszitters verminderd wordt.
  • Het aantal voortijdig schoolverlaters verder daalt.
  • Onderwijsachterstanden bij kinderen dalen.
  • Het aantal laaggeletterden daalt.