De economie verandert elke dag. Het is de kunst hier adequaat op in te spelen. Dit doen we door het economisch beleidsterrein, veel breder dan het economisch perspectief te bekijken. Veel van onze strategische opgaven komen op dit vlak samen. Deze opgaven zijn niet persé allemaal direct ‘economisch’ van aard, maar hebben wel economische componenten en/of hebben invloed hierop.  

"Circulaire economie" is één van onze strategische opgaven. Een circulaire economie is een herijking van de economie waarin iedereen − zowel bedrijven, instellingen als burgers − bewuster omgaan met de beschikbare grondstoffen en verspilling tegengaan. In het denken over de circulaire economie wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de economie gekeken, zoals de sociaal-maatschappelijke, technische, economische en ecologische invalshoek.  Wat  bindt is de notie dat de leverbetrouwbaarheid en beschikbaarheid van ruwe grondstoffen de komende jaren gaat afnemen. In de plaats van dit te laten gebeuren, wordt actie ondernomen om de economie slimmer te organiseren in een circulaire economie.

Er ligt hierbij een belangrijke relatie met twee andere strategische opgaven: de strategische opgaven "klimaatadaptatie" en "energietransitie" zijn een motor voor (nieuwe)kennis en technieken die bijdragen aan een veranderende economie. Zo ontstaan er vanuit "Energietransitie" grote en kleine energie-opwekkers, er er kunnen coöperaties (lokale bedrijfjes) ontstaan en grote energieleveranciers zullen zoeken naar nieuwe business modellen.  Duurzame 'branding' is goed voor de regio, er zal werkgelegenheid ontstaan op het gebied van energie (verduurzamen, opwekken), en door de energietransitie zal er veel innovatie zijn in de komende jaren.

Binnen de strategische opgave "Human Capital en Topwerklocaties" verbinden we de economie, het onderwijs en de arbeidsmarkt (we werken vanuit de Triple-Helix). Met de Human Capital Agenda investeren we in  structureel menselijk kapitaal.  We zetten daarbij sterk in op verbinding tussen de Human Capital Agenda en Topwerklocaties (zie ook doel 5.1.1) waar werkgelegenheidskansen ontstaan en ingespeeld moet worden op de benodigde skills. De dynamiek van topwerklocaties is aantrekkelijk voor de hoog opgeleide professional én biedt kansen voor sociaal ondernemerschap (social enterprises). Dergelijke verbindingen zien we ook met de andere strategische opgaven zoals "Energietransitie" en "Circulaire Economie", maar ook met bijvoorbeeld de ontwikkeling in de sectoren Zorg & Welzijn en Transport & Logistiek.

Door het (ontwikkelbare) economisch DNA beter in beeld te krijgen, zien we wat de matching tussen vraag en aanbod nog nodig heeft: welke regionale skills zijn van belang. Onderwijs (leren en werken) heeft daarbij een cruciale rol (zie ook doel 1.3.4). De kansen verbinden we uitdrukkelijk ook met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben (zie ook doel 2.2.1): we hebben alle (ontwikkelbare) talenten nodig.

Daarnaast heeft veranderende economie als doel om starters te stimuleren. Juist via groei van kleine bedrijven kunnen veel banen worden gecreërd. Bovendien komen veel innovaties voort uit kleinere bedrijven. Een kenmerk van een veranderende economie is dat er steeds meer mensen voor zichzelf beginnen en een bedrijfje opzetten. Het gaat hierbij vaak om vernieuwende ideeen en concepten. Vanuit de gemeente proberen we dergelijke initiatieven  van mensen te ondersteunen c.q. te faciliteren: stimuleren starters, start-ups en creatieven. Vanuit het regionaal bureau zelfstandigen, cultureel ondernemerschap, en economie werken we hier samen met zeer diverse partijen.

Het is de kunst om als gemeente mee te bewegen en adaptief te zijn, zodat we ondernemers en instellingen kunnen blijven faciliteren. Het gaat hierbij om verdienmodellen die niet alleen op geld zijn gebaseerd, maar ook op waarden als energie, voeding, tijd, aandacht of zorg. Het gaat om initiatieven dichtbij huis en met een sterke sociale cohesie en zelfredzaamheid.  Zwolle wil een stad zijn die hiervoor kansen biedt: qua kennis én ruimte.

Criteria

We faciliteren de veranderende economie, zodanig dat:

  • Strategische opgaven als circulaire economie, klimaatadaptatie en energietransitie ook vanuit een economische benadering concreet betekenis krijgen, en aan deze concepten een verdienmodel ten grondslag komt te liggen.
  • Vanuit de strategische opgave "Human Capital en Topwerklocaties" de verbinding tussen economie, onderwijs en arbeidsmarkt wordt versterkt
  • Vanuit de Human Capital Agenda een beter beeld ontstaat van kanssectoren, benodigde skills en het arbeidspotentieel in de regio
  • De groei van het aantal nieuwe bedrijven/startende ondernemingen minimaal op het landelijk gemiddelde ligt.