Overzicht van reserves begroting

Stand per

toevoegingen

onttrek-

Stand per

1-1-2018

rente

overige

kingen

31-12-2018

1. Weerstand- en risicoreservering

A01

Algemene reserve

40.125.861

6.744.153

19.900.000

26.970.014

A02

Risicoreserve Sociaal Domein

6.744.153

6.744.153

0

A03

Reserve Wezo financiële risico's

1.008.465

1.008.465

Totaal Weerstand- en risicoreservering

47.878.479

0

6.744.153

26.644.153

27.978.479

2. Reservering gekopp.aan kostendekkingsbeginsel

B01

Begraafplaatsen

563.280

44.679

607.959

B02

Egalisatiereserve rijbewijzen / eigen verklaringen

159.569

159.569

Totaal Reservering gekoppeld aan kostend. beginsel

722.849

0

44.679

0

767.528

3. Reservering voor lopende exploitatielasten

a. ter dekking kapitaal-/exploitatielasten

C01

ICT investeringen

1.166.681

508.887

139.453

1.536.115

C02

Kapitaallasten wagenpark

34.934

34.934

C03

Algemene bedrijfsreserve Vastgoed

596.452

1.607.426

2.203.878

0

C04

Dekkingsreserve kapitaallasten

23.454.345

351.815

599.057

23.207.103

b. onderhoudsreserveringen

D01

Onderhoud panden gemeentelijke organisatie

1.307.151

127.206

251.841

1.182.516

D02

Reserve civiele infrastructuur

433.681

184.875

248.806

D03

Onderhoud Recreatieplassen

146.662

64.810

37.364

174.108

D04

Onderhoud Kleine Veer

0

0

D06

Onderhoud wijk- en buurtcentra

194.841

122.740

212.164

105.417

D07

Onderhoud sportaccommodaties

238.497

730.884

409.970

559.411

D08

Onderhoud verhuurde panden

1.323.634

3.015.767

3.520.579

818.822

D09

Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden

2.778.446

441.193

938.810

2.280.829

c. rechtspositionele verplichtingen

E01

Res.Alg.Pensioenwet Polit.Ambtsdr.(APPA)

471.471

30.000

50.713

450.758

E02

Rechtspositionele verplichtingen publiekszaken

0

0

d. bedrijfsvoeringsreserves

F01

Bedrijfsvoeringsreserve raad(sgriffie)

14.000

14.000

F02

Bedrijfsvoeringsreserve algemeen

1.130.566

1.130.566

F03

Bedrijfsvoeringsreserve ONS (SSC)

0

0

Totaal Reservering voor lopende exploitatielasten

33.291.361

351.815

6.648.913

8.548.704

31.743.385

4. Overige bestemmingsreserves

a. nog uit te voeren werken

G01

Nog uit te voeren werken Raad(sgriffie)

0

0

G02

Nog uit te voeren werken sociaal

2.181.555

300.000

1.325.272

1.156.283

G03

Nog uit te voeren werken fysiek

1.267.161

2.276.700

3.043.178

500.683

G04

Nog uit te voeren werken bestuur en org.

397.554

106.000

294.623

208.931

b. overige bestemmingsreserves

H01

Stadsontwikkelfonds

7.649.599

3.200.000

700.000

10.149.599

H02

Reserve incidentele bestedingen

8.611.650

13.600.000

11.275.000

10.936.650

H04

Stadsuitleg

0

0

H05

Recreatieve voorziening

0

0

H06

Parkeren (vh Bereikbaarheidsfonds)

3.214.878

1.749.318

2.008.000

2.956.196

H07

Hoofdinfrastuctuur Stadshagen (HIS)

699

699

H08

Bestemmingsplannen

161.031

180.000

272.018

69.013

H09

Openbaar vervoer

397.847

63.000

88.000

372.847

H10

Decentralisatiefonds stadsvernieuwing

266.526

266.526

0

H11

Gebiedsbeheersplan

9.547.312

143.210

662.000

500.000

9.852.522

H12

Spoorzone

3.193.960

2.235.480

2.192.497

3.236.943

H13

Voorsterpoort

5.384.633

540000

4.844.633

H14

Verkiezingen

315.454

149.900

220.000

245.354

H15

Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding

0

0

H16

Beschermd Wonen

1.140.613

1.140.613

Totaal Overige bestemmingsreserves

43.730.472

143.210

24.522.398

22.725.114

45.670.966

Stelpost inschatting hogere

5.000.000

5.000.000

reservering bij jaarrekening

Totaal reserves

130.623.161

495.025

37.960.143

57.917.971

111.160.358