Energietransitie doen we samen: het is van iedereen die in Zwolle woont en werkt. Er gebeurt al veel in de stad op dit gebied en dat zal de komende jaren alleen maar toe nemen. Zwolle heeft grote ambities als het gaat om energietransitie en de gemeente wil, samen met partners, een actieve rol spelen. Afgeleid van de hoofd-opgave onderscheiden we twee neven-opgaven:

  • In 2025 is de hoeveelheid CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 gereduceerd met 25% en wordt 25% van de totale energievraag op duurzame wijze opgewekt.
  • Energietransitie is een katalysator voor economische en sociale meerwaarde.

Met de opgave op de lange en middellange termijn voor ogen, willen we de komende jaren inzetten op de volgende drie actielijnen:

  • Inzicht en uitzicht bieden; Met deze actielijn beogen we inwoners, bedrijven en organisaties bewust te maken van de noodzaak en omvang van de energietransitie (urgentie voelen) én hen gelijktijdig een perspectief te bieden.
  • Stimuleren en betrekken; De energietransitie is een brede beweging waar de gemeente een stimulerende rol in heeft. We willen nóg meer beweging veroorzaken: bij bewoners, bedrijven, verenigingen, instellingen en bij organisaties als woningcorporaties, projectontwikkelaars etc.
  • We nemen onze verantwoordelijkheid als gemeente; Willen we onze ambities realiseren, dan is het nodig dat iedere partij doet wat tot zijn mogelijkheden behoort. Dus dat geldt ook voor de gemeente zelf. We kunnen niet verwachten dat bewoners en bedrijven gaan investeren in schone energie als we daartoe zelf niet bereid zijn. Zelf het goede voorbeeld geven is een belangrijke hefboom.

De energie-opgave vraagt een programmatische aanpak en een stevige programmasturing. Daar wordt komend jaar extra op ingezet (zie doel 6.4.1 we bevorderen dat Zwolle op termijn energieneutraal is). Veel van de activiteiten die we ontwikkelen komen binnen dit doel terug: We gaan aansprekende voorbeelden uit de stad communiceren, partijen bij elkaar brengen, initiatieven stimuleren en uitdagen. We gaan het huidige verbeter- en bespaarprogramma intensiveren om nog meer bewoners aan te zetten tot besparen en opwekken, warmtestrategie en geothermie.
Iedere partij doet wat tot zijn mogelijkheden behoort. De gemeente geeft het voorbeeld door via het project "zelf opgewekt" de komende jaren €7,4 miljoen te investeren in het verduurzamen binnen haar eigen uitvoering. Duurzaamheid en energietransitie zijn integraal opgenomen in veel doelen en activiteiten binnen onze begroting. Bv. het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed (doel 7.1.4), het verduurzamen van onderwijsgebouwen (doel 1.3.3) of het stimuleren van energie besparende maatregelen op en in sportaccommodaties (doel 1.2.3). Maar ook bv. de ombouw naar LED-verlichting binnen het duurzaam inrichten en beheren van de openbare ruimte (doel 7.3.1). Daarnaast stimuleren we anderen bv. in gebruik van schoon vervoer, per fiets, elektrische- en deelauto's (doel 6.3.1 en 6.3.2).
Energietransitie is in belangrijke mate ook een ruimtelijk vraagstuk: denk aan het afwegingskader grootschalige energie-opwekking, de omgevingsvisie en energie-efficiënte ruimtelijke ordening (doel 6.1.1). Daarnaast speelt de energietransitie een belangrijke rol bij het faciliteren van de veranderende economie (doel 5.1.2). De veranderende economie biedt nieuwe economische en sociale kansen, waarbij energietransitie een katalysator kan zijn.