Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel, komt er meer water over de rivieren en het weer wordt extremer: hevigere plensbuien, meer hittegolven en droogte. Door onze ligging in de IJssel-Vechtdelta zijn we extra kwetsbaar voor klimaatverandering, met name ten aanzien van waterveiligheid en wateroverlast. Zwolle krijgt namelijk van vijf kanten water (IJsselmeer, Vecht en Zwarte Water, Weteringen, regenwater en water van de hogere gelegen gebieden om ons heen). De grootste opgave voor klimaatadaptatie ligt in waterveiligheid / wateroverlast, maar dat neemt niet weg dat we bij de ontwikkeling van de stad en regio, ook aandacht moeten hebben voor droogte en hittestress.

Zonder investeringen in klimaatbestendigheid (technisch, inhoudelijk, procesmatig en financieel) zal Zwolle de klimaatverandering niet kunnen verwerken. De opgave bestaat niet alleen uit het vergroten van de waterveiligheid (overstromingsgevaar vanuit de rivieren), maar ook over het handhaven van de leefbaarheid (omgaan met extreem weer), het beschermen van economische functies en vitale infrastructuren en het benutten van economische kansen (delta’s als economische knooppunten, aanjagen van blauwe economie en klimaatadaptatie als nieuw exportproduct). De klimaatopgaven zijn:

  • Zwolle is in 2050 klimaatbestendig ingericht en daarmee zo veilig mogelijk voor overstromingen en aangepast aan extreem weer
  • Zwolle verzilvert de kansen die klimaatbestendige ontwikkeling biedt en draagt daarmee bij aan een toekomstbestendige deltastad.

De klimaat-opgave vraagt een programmatische aanpak en een stevige programmasturing. Daar wordt komend jaar op ingezet (zie doel 6.4.4 we versterken onze positie op het gebied van klimaatadaptatie en dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta). Veel van de activiteiten die we ontwikkelen komen terug binnen dit doel.
Om voorbereid te zijn op klimaatverandering is het van belang dat de opgave is geborgd in de omgevingsvisie (doel 6.1.1.) en straks in het omgevingsplan en de omgevingswet. En dat klimaatadaptatie wordt meegenomen bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen (doel 6.1.2). In verschillende projecten zijn al maatregelen genomen tegen toekomstige hogere waterhoogten en hittestress. En bij nieuwe ontwikkelingen, zoals bij Breezicht in Stadshagen, wordt door sessies met techneuten, ontwerpers en de ontwikkelaars gezocht naar de meest optimale oplossing.
Het grootste deel van de stad is al ingericht. Van belang is om ook bestaande gebieden toekomstbestendig te maken. De openbare ruimte speelt een belangrijk rol bij het opvangen, vasthouden en afvoeren van water, het veraangenamen van de leefomgeving en het tegengaan van hittestress. Bij herinrichting en bij onderhoudswerkzaamheden wordt bepaald welke mogelijkheden worden meegenomen (doel 7.3.1). Daarnaast speelt de inrichting en het beheer van ons rioleringsstelsel een belangrijke rol bij afvoer van regen- en afvalwater (doel 7.4.1). Het toekomstbestendig maken van bestaande gebieden doen we ook door kennis te vergroten en bewonersinitiatieven voor het klimaat robuust inrichten van hun leefomgeving te stimuleren. Daarnaast is ook in de woonvisie het thema klimaatadaptatie opgenomen waarbij de uitdaging ligt in het toekomstbestendig maken van de bestaande woonvoorraad.
Klimaatadaptie is een motor voor (nieuwe) kennis en technieken die bijdraagt aan de veranderende economie. Innovaties kunnen economisch worden verzilverd (doel 5.1.2). De onlangs opgerichte Climate Campus biedt daarbij een kennisplatform dat kan worden doorontwikkeld naar een open innovatief (fysiek) centrum door samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen, ondernemers en de community, vanwaar uit nieuwe concepten, producten en diensten worden ontwikkeld.