Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

41.353

46.542

53.598

53.591

53.591

54.091

Baten

50.522

46.895

53.386

53.386

53.386

53.386

Saldo van baten en lasten

9.169

353

-212

-205

-205

-705

Toevoeging aan reserve

26.673

7.020

6.146

6.146

6.146

6.146

Onttrekking aan reserve

27.881

3.300

3.710

3.710

3.710

3.710

Geraamd resultaat

10.377

-3.367

-2.648

-2.641

-2.641

-3.141

Mutaties meerjarenraming:

ontwikkeling kapitaallasten

-323

-270

-349

aanpassing baten/stelpost vanwege ontwikkeling kapitaallasten

330

277

356

investeringsruimte structureel voor Spoorzone

-500

investeringen energietransitie (voorlopige aanname)

-150

-300

-300

-300

dekking door verwachte besparingen en bijdrage derden

150

300

300

300

Incidentele bestedingen PPN en begroting:

verkeersregelaars station - binnenstad

-63

water / klimaatbestendige stad

-100

dekking uit budget bevoegd gezag

100

omgevingswet

-395

wonen (onderdeel binnenstadprogramma)

-100

-100

omgevingswet

-625

-1.040

omgevingsvisie

-450

investeringsagenda wonen

-385

-125

gebiedscoördinator Oosterenk

-110

nieuwe ruimtelijke initiatieven

-143

-143

stadsergonoom

-27

-27

koplopersaanpak en slimme mobiliteit

-120

energietransitie

-750

-750

klimaatadaptatie

-826

-826

Theodorakapel

-45

dekking uit reserve nog uit te voeren werken

45

versterking wijkwinkelcentra en aanloopgebieden

-350

werkbudget N340 en N35

-75

-75

opstellen MUP Zwolle Duurzaam en Slim Bereikbaar 2019-2021

-150

Climate Campus

-50

Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
De opbrengst bouwleges is een € 0,5 miljoen hoger geraamd. Verder zijn de totale inkomsten en uitgaven met € 6 miljoen toegenomen in verband met de geraamde grondexploitaties conform de MPV 2017.

Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.