In de financiële begroting geven wij inzicht in de begroting en meerjarenraming per programma en in totaliteit. Daarnaast zijn enkele wettelijk verplichte overzichten opgenomen en geven wij inzicht in de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen en voorgestelde vervangingsinvesteringen.

Voor de begroting en meerjarenraming hanteren wij onderstaande financiële parameters / uitgangspunten. De gegevens worden halfjaarlijks geactualiseerd, het eerst volgende moment is in het voorjaar van 2018.

Tabel

Financieel technische parameters / uitgangspunten 2018 - 2021

.

2018

 2019

 2020

 2021

Loonkosten (salarissen en werkgeverslasten)    1)

3,2%

2,0%

2,0%

2,0%

Index prijsstijging (pBBP)   2)

1,4%

1,7%

1,6%

1,7%

Index kleine subsidies    2)

1,4%

1,7%

1,6%

1,7%

Index subsidiecontracten   3)

2,7%

2,8%

1,9%

1,95%

Inflatiecorrectie gemeentelijke tarieven 3)   

2,3%

1,45%

1,8%

1,85%

Rente lang geld her te financieren leningen 4)

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

Rente kort geld 4)

0,0%

1,0%

1,5%

2,0%

Omslagrente grondexploitatie

1,85%

1,85%

1,85%

1,85%

Omslagrente (geen grondexploitatie)

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

Toename woningen (netto: jaar n-1)

400

500

500

500

Toename aantal inwoners (jaar n-1)

1.000

1.250

1.250

1.250

1) Er is een voorlopig cao-akkoord voor de periode t/m 31-12-2018. De salarisstijgingen zijn in het percentage van 2018 verwerkt.  
2) De index voor de prijsstijging en kleine subsidies is gebaseerd op de maartraming 2017 (CEP) van het CPB.
3) In de index voor subsidiecontracten en gemeentelijke tarieven is in 2018 en 2019 sprake van een correctie vanwege over 2016 en 2017 hoger doorgevoerde loonkostenstijgingen.
4) De rentepercentages zijn voor 2018 aangepast aan de marktontwikkelingen en de meerjarenraming houden wij voorzichtigheidshalve rekening met een rentestijging. Jaarlijks worden de percentages geactualiseerd aan de werkelijke ontwikkeling.

De bedragen in de meerjarenraming van de programma's zijn opgenomen in constante prijzen. Bij het programma 10. Algemene dekkingsmiddelen zijn gemeentebrede stelposten opgenomen voor de inflatieontwikkeling.