Overzicht taakvelden

Taakvelden (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

Bestuur en ondersteuning:

Bestuur

4.802

-4.802

Burgerzaken

3.542

2.562

-980

Beheer ov gebouwen en gronden

9.201

11.824

2.623

Overhead

43.011

10.695

-32.316

Treasury

-1.320

1.668

2.988

OZB woningen

473

15.620

15.147

OZB niet woningen

473

22.269

21.796

Parkeerbelasting

52

3.820

3.768

Belastingen overig

361

715

354

Algemene + overige uitkeringen

272.546

272.546

Overige baten en lasten

2.375

-2.375

Vennootschapbelasting (VpB)

700

-700

Mutaties reserves

10.907

11.064

157

Veiligheid:

Crisisbeheersing en Brandweer

9.098

-9.098

Openbare orde en Veiligheid

3.505

270

-3.235

Verkeer, vervoer en waterstaat:

Verkeer en vervoer

12.562

373

-12.189

Parkeren

5.458

4.698

-760

Recreatieve havens

92

46

-46

Econ havens en waterwegen

562

374

-188

Openbaar vervoer

6

82

76

Economie:

Economische ontwikkeling

780

-780

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

Bedrijfsloket en -regelingen

288

335

47

Economische promotie

2.037

713

-1.324

Onderwijs:

Openbaar basisonderwijs

0

Onderwijshuisvesting

13.013

23

-12.990

Onderwijsbeleid+leerlingenzkn

6.050

4.856

-1.194

Sport, cultuur en recreatie:

Sportbeleid en activering

1.560

-1.560

Sportaccommodaties

6.716

1.292

-5.424

Cultuurpresentatie, prod. part

9.531

43

-9.488

Musea

3.432

-3.432

Cultureel erfgoed

287

-287

Media

4.301

-4.301

Openbaar groen + openluchtrecr

11.096

153

-10.943

Sociaal domein:

Samenkracht+burgerparticipatie

13.702

-13.702

Wijkteams

6.117

-6.117

Inkomensregelingen

67.189

50.251

-16.938

Begeleide participatie

19.166

3.830

-15.336

Arbeidsparticipatie

5.364

-5.364

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.589

46

-2.543

Maatwerkdienstverlening 18+

24.691

5.852

-18.839

Maatwerkdienstverlening 18-

31.090

-31.090

Geëscaleerde zorg 18+

80.867

-80.867

Geëscaleerde zorg 18-

3.053

1.585

-1.468

Volksgezondheid en milieu:

Volksgezondheid

4.320

63

-4.257

Riolering

5.724

6.853

1.129

Afval

14.335

16.729

2.394

Milieubeheer

2.733

83

-2.650

Begraafplaatsen en crematoria

1.146

1.026

-120

VHROSV:

Ruimtelijke ordening

909

25

-884

Grondexpl (niet bedrijventerr)

41.596

40.727

-869

Wonen en bouwen

5.026

4.144

-882

Totaal

494.568

497.255

2.687