Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

71.008

67.534

69.770

70.229

70.306

70.460

Baten

47.123

36.107

36.598

36.567

36.547

36.527

Saldo van baten en lasten

-23.885

-31.427

-33.172

-33.662

-33.759

-33.933

Toevoeging aan reserve

4.581

3.387

3.108

3.108

3.108

3.108

Onttrekking aan reserve

6.398

3.772

3.518

3.518

3.518

3.518

Geraamd resultaat

-22.068

-31.042

-32.762

-33.252

-33.349

-33.523

Mutaties meerjarenraming:

ontwikkeling kapitaallasten

-9

191

321

aanpassing baten vanwege ontwikkeling kapitaallasten (riolering)

-31

-51

-71

stadsuitbreidingslasten

-96

-192

-288

beheerskosten fietsbrug N35

-25

-25

-25

ingroei in beheerskosten N340

-40

-80

-110

overgangsrecht FLO

-95

-37

9

budget vervangingsinvesteringen BOR

-194

-393

-597

Structurele bestedingsruimte

herplant i.v.m. essentaksterfte; jaarlasten bij investering € 350.000

-17

-17

-17

-17

verkeersonveilige situaties / 30 km zones: jaarlasten bij investering € 400.000

-26

-26

-26

-26

Incidentele bestedingen PPN en begroting:

woongerelateerde overlast

-54

geluidsreducerend asfalt

-350

-350

essentaksterfte (kap bomen)

-150

actualisatie dierenwelzijnsbeleid

-50

stimulering verwijdering asbestdaken

-50

Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
De laatste jaarschijf van de bezuinigingsopgave op de openbare ruimte ad € 0,4 miljoen is in de budgetten verwerkt. Op basis van de besluitvorming bij de PPN 2018-2021 is € 100.000 structureel geraamd voor consulentschap en activiteitenbudget NME, € 30.000 voor cameratoezicht binnenstad, € 90.000 voor vergunningverlening APV en € 460.000 voor exploitatie verhuurde panden.
Verder is de omzetting van de diverse budgetten die overgegaan zijn naar de omgevingsdienst en de bijdrage aan de omgevingsdienst in dit programma verwerkt.

Voor de tariefontwikkelingen inzake afval en riolering verwijzen wij naar de tarievennota 2018, waar uitgebreid over de ontwikkelingen over deze beleidsterreinen wordt ingegaan.

Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.