Programma

Met het programma Samenleving richten we ons op preventie; het voorkomen van problemen. En daar waar ze toch ontstaan deze zo vroeg mogelijk onderkennen en inwoners ondersteunen als zij er niet zelfstandig mee uit de voeten kunnen. Daarmee ligt er een duidelijke relatie met het thema Samenkracht van mensen uit de Transformatienota Sociaal Domein, gericht op het handhaven en vergroten van draagkracht van inwoners. Het motto van zowel het programma Samenleving als het transformatiethema Samenkracht is: Voorkomen is beter dan genezen (zie strategische agenda).

Door preventie en door zo vroeg mogelijk laagdrempelige (informele) ondersteuning te bieden willen we grotere problemen voorkomen waardoor inwoners een groter welzijn en welbevinden ervaren én minder beroep op dure (professionele) curatieve zorg wordt gedaan. Kwetsbare groepen inwoners worden in een zo vroeg mogelijk stadium begeleid en gestimuleerd bij het vinden van oplossingen.  

De sociale kwaliteit van het leven van elke Zwolse inwoner is sterk verbonden met het deel uitmaken van netwerken van familie, vrienden, collega’s en buurtgenoten. Dit is een vorm van sociaal kapitaal dat deelname in de samenleving beïnvloedt. Een gezonde leefstijl en vitaliteit is een  middel voor het bereiken van maatschappelijke participatie en kan tot verschillende positieve maatschappelijke effecten leiden, zoals betere gezondheid, meer sociale contacten en zelfvertrouwen, minder probleemgedrag en meer kans op betere schoolprestaties. Onderwijs, maatschappelijke vorming en sport is belangrijk voor de ontwikkeling van zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Educatie is het begin van elke (positieve) ontwikkeling en legt de basis voor de toekomst. De huidige technologische ontwikkelingen vragen om flexibiliteit en het vermogen een leven lang te blijven leren om mee te kunnen gaan in de veranderingen. De gemeente draagt zorg voor goede basisvoorzieningen, zoals voldoende onderwijs-, welzijn- en sportvoorzieningen, zodat iedereen kans heeft op goede scholing, ontplooiing en werk of mogelijkheden heeft om op andere manieren mee te doen.

De gemeente creëert de randvoorwaarden zodat organisaties en particulieren initiatieven kunnen nemen. Mensen die hulp nodig hebben kunnen op ons rekenen. Daarbij gaan we altijd eerst uit van wat mensen (en soms ook familie, vrienden of buren) zelf kunnen. Waar nodig springen we als gemeente bij.