We betrekken de beleidsuitgangspunten van de Groene Agenda in een vroegtijdig stadium bij de ontwikkelingen in de stad en het buitengebied om de groenstructuur te verbeteren. Bij eigen planvorming , maar ook bij die van derden voeren we vanaf de initiatieffase de groene belangen en wensen op. Het behouden en ontwikkelen van goede groenstructuren dient meerdere strategische opgaven zoals klimaatadaptatie en circulaire economie, en doelen zoals bv. gezondheid (sport en bewegen). Voor een klimaatbestendig Zwolle is een voldoende robuuste groenblauwe structuur nodig. Uit de op te stellen klimaatadaptatiestrategie zal onder meer blijken waar de structuur vanuit dit oogpunt versterkt dient te worden.

Om zicht te houden op de biodiversiteit en als één van de onderbouwingen voor het beleid wordt natuurmonitoring voortgezet. Ook het faciliteren en verder ontwikkelen van het gezamenlijke netwerk voor natuur en milieu educatie krijgt vorm.

Het gebruik van het groen in de bestaande stad neemt toe. Bij herontwikkeling van bestaande stedelijke gebieden (transities van gebouwen en reconstructies van wegen) is bovendien de druk op het groen groot. Het is van belang om hierbij juist bestaande bomen en groenstructuren te behouden en te herstellen. Dit vergt mede investeringen vanuit de gemeente in de bestaande openbare ruimte (niet alleen in de binnenstad).

Bij de verdere uitbouw van de stad in ons buitengebied is het van groot belang dat er helderheid is over in welke richting en met welk tempo deze plaatsvindt. Daarbij is place-making -vooraf in groenstructuren investeren- relevant. Bovendien schept dit rust in de overige stadsranden waar een duurzame groene ontwikkeling mogelijk wordt. De grote aantrekkelijkheid van groen voor recreatief/toeristisch gebruik vergt een goede zonering.

Criteria

We zorgen dat groen één van de leidende thema’s is bij stedelijke ontwikkeling, zodanig dat:

  • De hoeveelheid groen niet afneemt en de groen- en recreatiestructuur wordt versterkt en verbeterd.
  • De biodiversiteit toeneemt.
  • De inwoners van Zwolle zich bewust zijn van de effecten van hun handelen op natuur en milieu.