EMU-saldo

De Wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën) is een vervolg op de Europese afspraak om de stabiliteit in de Eurozone te handhaven. De Europese afspraak houdt in dat de nationale begrotingen maximaal een negatief EMU-schuld mogen hebben van 3% en op termijn moet worden afgebouwd naar 0%. In 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om deze norm door te vertalen naar de gemeenten als totaal. Op basis hiervan is een referentiewaarde per gemeente aangegeven, maar er bestaat niet zoiets als een individuele norm per gemeente. Ook kunnen geen sancties opgelegd worden wanneer de referentiewaarde wordt overschreden.

Norm 2017 / 2018
In september 2016 heeft het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van het kabinet met de vertegenwoordigers van de decentrale overheden plaatsgevonden. Daar is afgesproken om de EMU-tekort norm voor 2017 vast te stellen op 0,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Deze norm is in lijn met het Financieel Akkoord 2013 - 2017 dat eerder gesloten is tussen het kabinet en de decentrale overheden. Er is tevens afgesproken om het overeengekomen collectieve aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo niet uit te splitsen naar gemeenten, provincies en waterschappen. In het najaar van 2017 vindt bestuurlijk overleg plaats over tekortnorm voor 2018.

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Exploitatiesaldo vóór reserveverrekeningen

2.410

2.530

3.734

4.506

4.728

2.

Afschrijvingen t.l.v. exploitatie

16.675

18.298

18.518

17.721

17.033

3.

Bruto dotaties aan voorzieningen tlv exploitatie:

383

4.

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële activa

141.539

39.387

28.148

20.665

8.629

die in de balans worden geactiveerd.

5.

Bijdragen rijk, Provincie, Europese Unie in relatie

74.100

62

115

tot de onder 4 genoemde investeringen.

6.

Desinvesteringen (im)materiële activa:

7.

Uitgaven grondexploitaties

34.405

16.476

12.967

12.534

11.915

8.

Grondverkopen:

42.418

22.532

22.671

22.231

20.936

9.

Betalingen t.l.v. voorzieningen:

587

352

551

590

663

10.

Lasten transacties derden t.l.v. reserves

-

-

-

11.

Verkoop van deelnemingen en aandelen:

a. gaat u deelnemingen en/of aandelen verkopen

-

-

-

Zo ja, welke?

b. verwachte boekwinst

-

-

-

Berekend EMU-saldo

-40.545

-12.793

3.372

10.669

21.490

2017: volgens realisatie, aangevuld met raming resterende periode

2018: begroting 2018

2019 - 2021: meerjarenraming 2019-2021