A. Structurele bestedingsvoorstellen

Structurele bestedingsvoorstellen

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

1. Beschermingsbewindvoering

1.000

1.000

1.000

1.000

Beschermingsbewindvoering (€ 1.000.000)

Rechters kennen bewindvoering toe als blijkt dat iemand door omstandigheden, niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, bij problematische schulden of verkwisting. Volgens de Participatie wet kunnen minima de kosten van de bewindvoerder vergoedt krijgen vanuit de bijzondere bijstand. Door een enorme stijging in het aantal toekenningen zijn kosten voor bewindvoering in vijf jaar tijd opgelopen van € 0,4 naar € 1,5 miljoen. Rechters bepalen ook weer het einde van de bewindvoering. In de praktijk komt het niet vaak voor dat eenmaal toegekende bewindvoering beëindigd wordt, dus het huidige kostenniveau is structureel van aard.

Met het nieuwe beleidsplan schulddienstverlening hebben we invulling gegeven aan de beperkte invloed die we hebben om met preventie en nieuwe werkwijzen de groei aan de inzet van beschermingsbewindvoering te beperken. Door het aanbieden van een gemeentelijk totaalpakket van passende financiële ondersteuning hopen we dat er minder aanvragen direct naar de rechter gaan. Hierdoor verwachten we de groei in bewindvoeringskosten af te kunnen remmen en financiële problemen en schulden bij personen die onder bewind zijn gesteld te voorkomen.

Het tekort op bewindvoering is in de afgelopen jaren binnen het programma Inkomensondersteuning steeds incidenteel afgedekt door de structurele rijksgelden voor intensivering armoedebeleid in 2015 en onderuitnutting op sommige regelingen. Omdat het CPB tot 2020 een groei van de bijstandspopulatie verwacht en het beroep op bijzondere bijstand en minimaregelingen naar verwachtingen dus ook toe zal nemen, zal onderuitputting van de overige regelingen afnemen. Incidenteel afdekken van de kosten voor bewindvoering binnen het programma is dan niet langer wenselijk. Daarom wordt in deze begroting een voorstel ingediend voor een structurele financiering.

2. Verbijzonderde Interne Controle

99

99

99

99

Verbijzonderde Interne Controle (€ 98.500)

Goede interne controle leidt tot verbeteringen in de interne beheersing. Het team Verbijzonderde Interne controle (VIC) voert met 2,5 fte, naast DIV audits, vooral verbijzonderde interne controles uit op de belangrijkste financiële processen, inclusief de jaarrekening. De accountant steunt grotendeels op de door VIC team uitgevoerde werkzaamheden. De ontwikkelingen, vooral in het Sociaal Domein, evenals nieuwe accountantswetgeving, maken een grotere inzet van het VIC team noodzakelijk. 

3. E-depot

100

100

100

100

E-depot (€ 100.000)

Ten behoeve van de wettelijke verplichting van de archiefwet om informatie duurzaam op te slaan is een E-depot nodig. Dit willen we onderbrengen in het HCO. Zo delen we de kosten met de huidige partners. Op termijn kan het HCO het e-depot ook beschikbaar stellen aan andere overheden. Deze opbrengst komt deels ook Zwolle ten goede. Het HCO beschikt ook over de expertise om het e-depot goed te beheren: het is hun kerntaak. Het HCO beschikt daarnaast ook over de mogelijkheden om dit digitale archief adequaat te ontsluiten voor geïnteresseerden in de samenleving.

4. Formatie Griffie

40

40

40

40

Uitbreiding formatie Griffie (€ 40.000)

Door het toegenomen takenpakket van de gemeenteraad en de veranderende werkwijze is ook het takenpakket van de griffie toegenomen. De toegenomen taken komen vooral voort uit het Sociaal Domein en uit de rol van de raad bij regionale samenwerking. Ook de werkwijze verandert en de raad komt steeds meer in gesprek met de stad bv door de invulling van de informatierondes op het Raadsplein. Deze rondes kosten extra voorbereiding. Ook de begeleiding van raadswerkgroepen vraagt extra inzet en daarnaast is enige opbouw van meer financiële kennis wenselijk. Dit alles vraagt om extra capaciteit bij de griffie in de vorm van 1 fte. 

5. Lasten investering € 350.000 i.v.m. essentaksterfte (herplant bomen)(zie I14)

17

17

17

17

6. Lasten investering € 400.000 in verkeersonveilige situaties (zie I17)

26

26

26

26

Totaal structurele bestedingsvoorstellen

1.282

1.282

1.282

1.282

B. Incidentele bestedingsvoorstellen:

Incidentele bestedingsvoorstellen

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

1. Coating atletiekbaan Wim Peters accommodatie

110

Coating atletiekbaan Wim Peters accommodatie (€ 110.000 voor 2018)

In 2018 wordt de atletiekbaan op sportpark het Hoge Laar weer gekeurd door de Atletiekunie (KNAU), om te bepalen of er officiële wedstrijden georganiseerd mogen worden. De huidige coating vertoont slijtageplekken. Om te voorkomen dat de atletiekbaan wordt afgekeurd, investeren we in de aanleg van een nieuwe coating.

2. Pilot sport en bewegen in de openbare ruimte

40

Pilot sport en bewegen in de openbare ruimte (€ 40.000 voor 2018)

Naar aanleiding van de motie M13-4 “Bewegen in de openbare ruimte” is onderzoek uitgevoerd naar best practices. Hieruit zijn drie vernieuwende concepten naar voren gekomen die uitvoerbaar zouden kunnen zijn in Zwolle. Het betreft:

  • The Walking Schoolbus: een concept waarbij kinderen, onder begeleiding van ouders of docenten, in een groep te voet naar school lopen. Door middel van afgesproken plekken (“bushalte”) en tijden (“dienstregeling”) kunnen kinderen bij de bushaltes worden opgehaald om vervolgens verder mee te lopen met The Walking Schoolbus.
  • Out of the Box: dit concept bevat een box, bijvoorbeeld een zeecontainer, die op een veilige plek in de wijk (bijv. plein of park) wordt neergezet. In de box is speelgoed opgeslagen dat uitgeleend kan worden aan buurtkinderen om ter plekke mee te spelen.
  • Led’s go: Hierbij worden (buiten)games ontwikkeld waarbij gebruik gemaakt wordt van led lights en projecties, waardoor staten, pleinen en speelplekken een stuk interessanter worden (ook voor kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar oud).

3. Bezuinigingen sport 2016 - 2018

300

Bezuinigingen sport 2016 - 2018 (€ 300.000 voor 2018)

In het kader van de bezuinigingen op de gemeentebegroting is besloten om in de periode 2016 - 2018 structureel € 800.000 te bezuinigen op het sportbudget. Tezamen met de opgave die er nog lag vanuit eerdere bezuinigingsrondes bedroeg de totale bezuinigingsopgave op sport € 900.000. Inmiddels is per 2016 een aantal structurele bezuinigingen doorgevoerd en per 1 januari 2018 wordt nog bezuinigd op een deel van het (cultuurtechnisch) onderhoud van de buitensportaccommodaties. Daarmee resteert er nog een bezuiniging van circa € 300.000 dat in de sportbegroting gevonden moet worden.

Qua mogelijkheden om nog fors te bezuinigen zonder onrust in de stad te creëren en zonder de vitaliteit van Zwolse sport aan te tasten is de bodem inmiddels bereikt. Er zijn nog beperkte bezuinigingsopties die het gat (voor een deel) kunnen dichten.
Het betreft:

  1. Verhogen tarieven en / of erfpachtcanon.
  2. Privatiseren kleedkamers.
  3. Verlagen / afschaffen subsidie binnensportaccommodaties.

Al deze maatregelen zijn kostenverhogend voor de verenigingen en gezien de complexiteit van deze maatregelen en de mogelijke gevolgen voor de sportverenigingen en hun vitaliteit (zoals benoemd in het Actieplan Sport en bewegen) worden deze in aanloop naar het voorjaar 2018 verder verkend. Daarin past ook overleg met het veld om de opties te delen en de consequenties te inventariseren. Dit te meer daar wij veel belang hechten aan de inzet van het (tijdelijke) sportparkmanagement en willen voorkomen dat vergaande maatregelen deze inzet en daarmee de vitaliteit van de sportverenigingen te niet doen. In 2018 kan de resterende opgave van € 300.000 dan ook niet worden ingevuld.

4. Jeugd

2.000

Jeugd (€ 2.000.000 voor 2018)

Uit de meicirculaire van het gemeentefonds bleek dat Zwolle voor het onderdeel jeugd 18+ in 2018 € 2 miljoen minder van het rijk ontvangt dan in 2017. Zoals in de informatienota van de meicirculaire (dd. 19 juni 2017) is aangekondigd hebben we de daling van het budget nader onderzocht. Daaruit komen we tot de volgende constateringen:

  • Het budget voor jeugd 18+ wordt gebaseerd op werkelijke uitgaven van twee jaar daarvoor. Voor 2018 derhalve de uitgaven in 2016.
  • Het budget voor 2018 (circa € 5 miljoen) is vergelijkbaar met de jaren 2015 en 2016. Uitschieter is het budget voor 2017 (circa € 7 miljoen).
  • Uit de analyse blijkt dat bij de start van de decentralisatie (2015), bepalend voor budget 2017, een te hoog aantal zorgdagen aan Zwolle is toegekend. Dit betekent dat wij over 2017 een eenmalig voordeel hebben ontvangen.

Het tekort is incidenteel omdat enerzijds er factoren zijn die invloed zullen hebben aan de uitgavenkant, zoals de inzet op transformatie, de nieuwe manier van contracteren en het effect daarvan op de huidige wachtlijsten. Anderzijds is aan de inkomstenkant onduidelijk hoe de opbouw / berekening voor 2019 plaats zal vinden. Per 2019 worden de onderdelen “Voogdij” en “18+” mogelijk onderdeel van het objectieve verdeelmodel en wordt niet meer gekeken naar het feitelijke gebruik in de jaren daarvoor. Op dit moment is nog onzeker en onduidelijk wat de effecten hiervan zijn. We houden dit scherp in de gaten en betrekken de effecten bij het voorjaarsmoment 2018.

5. Veilig Thuis

90

90

Veilig Thuis (€ 90.000 voor 2018 en 2019)

De komende jaren worden een intensieve periode voor Veilig Thuis IJsselland. De wens en noodzaak voor verdere ontwikkeling van Veilig Thuis IJsselland is groot. Zowel het inspectierapport als de ervaringen van gemeenten geven dit duidelijk aan. Ook moet nog hard gewerkt worden om de zaken zodanig op orde te hebben dat duurzaam zonder wachtlijst gewerkt kan worden. Verder moet in 2018 een intensief traject doorlopen worden om het ISO kwaliteitscertificaat per 1 januari 2019 te verkrijgen. Daarnaast moet uitgebreid geïnvesteerd worden op de noodzakelijke scholing van medewerkers en moet de doorontwikkeling, ook in de samenwerking met partners, gemeenten, politie en OM, plaats vinden. Extra aandacht gaat hierbij uit naar ouderenmishandeling en de aanpak van mishandeling bij kwetsbare personen.

Per 1 januari 2019 wordt de aanscherping van de Wet Meldcode van kracht die veel extra inzet van Veilig Thuis IJsselland gaat vragen. De verwachting is dat het ministerie hier vanaf 2019 extra middelen voor beschikbaar stelt, maar het is nodig om al in de loop van 2018 hierop te anticiperen. Gelet op alle bovenstaande ontwikkelingen is extra formatie nodig. Voor de komende twee jaar heeft Veilig Thuis IJsselland 4,5 fte extra formatie nodig; 3,5 fte uitvoerend medewerkers en 1 fte administratieve medewerkers. De incidentele kosten voor 2018 en 2019 zijn op € 330.000 per jaar geraamd voor de gehele regio IJsselland. Dit betekent een Zwolse bijdrage € 90.000 in 2018 en 2019.

6. Architectuur Biënnale

25

Architectuur Biënnale (€ 25.000 voor 2018)

De Zwolse Architectuur Biënnale is van toegevoegde waarde voor het levendige architectuurklimaat in Zwolle en heeft daardoor een positief effect op de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving. De beide voorgaande Architectuur Biënnales, georganiseerd door het Zwols Architectuur Podium en de gemeente, waren succesvol omdat enerzijds de ruimtelijke kwaliteit van Zwolle onder de aandacht is gebracht en ze anderzijds creativiteit en vernieuwing stimuleerden.

7. Bijdrage sluizencomplex Kornwerderzand

50

50

100

50

Bijdrage sluizencomplex Kornwerderzand (€ 250.000 voor de periode 2018 - 2021)

De Regio Zwolle ondersteunt met Noord-Nederland de verbreding en verdieping van het sluizencomplex bij Kornwerderzand. De vernieuwing van de sluizen betekent een belangrijke economische impuls (€ 65 miljoen scheepbouwsector rond IJsselmeer; 300 nieuwe arbeidsplaatsen). De versterking van de vaarroute naar onze havenregio is belangrijk voor de functie en positionering van ons gezamenlijk havenbedrijf Port of Zwolle. De regionale overheden dragen gezamenlijk € 22 miljoen bij aan de totaalsom van € 150 miljoen, waarvan provincie Overijssel € 3 miljoen (inclusief doorberekening naar Zwolle, Kampen en Meppel van gezamenlijk € 0,75 miljoen). De Zwolse bijdrage bedraagt € 250.000 en voorgesteld wordt om deze middelen vanuit het Stadsontwikkelfonds beschikbaar te stellen.

    - Dekking uit het Stadsontwikkelfonds

-50

-50

-100

-50

8. Uitvoering startersbeleid

150

Uitvoering startersbeleid (€ 150.000 voor 2018)

Om ondernemerschap te stimuleren is een ecosysteem nodig waarin kennis toegepast wordt om nieuwe toepasbare producten, processen en diensten te leveren. Deze valorisatie leidt tot nieuwe bedrijvigheid en een verbeterde innovatiekracht van bestaande bedrijven. Voorwaarde is de inrichting van een valorisatie-infrastructuur in en rond kennisinstellingen en onderzoeksorganisaties. Green PAC iLab is een voorbeeld in deze. Het Green PAC iLab heeft de status iLab / COCI en wordt erkend als stimulerende broedplaats van nieuwe innovaties en heeft aantoonbaar resultaat opgeleverd. De partners betrokken bij het startersbeleid zien Green PAC iLab Zwolle als een onmisbare schakel in de stimulering van ondernemerschap in de regio. De kracht van het iLab zit in de bijzondere samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ministerie EZ, provincie en gemeente Emmen. Gemeente Zwolle kan middels investeren in een business connector werkend bij Green PAC iLab effectief bijdragen aan versterken starterscultuur. 

Daarnaast kan gemeente Zwolle middels vouchers (door middel van subsidie) aan startups gekoppeld aan faciliteiten en huisvesting én versterken van valorisatie middels launcing customer te zijn bijdragen aan een sterke starterscultuur. 

9. Theodorakapel

45

Theodorakapel (€ 45.000 voor 2018)
In de herontwikkeling van het voormalige zorggebouw 'De Nieuwe Haven' aan de Harm Smeengekade blijft de Theodorakapel gehandhaafd. De kapel, met een hoge cultuurhistorische waarde, wordt zichtbaar binnen de omliggende bebouwing die hier qua architectuur op is geïnspireerd. In de nieuwe functie, zonder winstoogmerk en mede door inzet van vrijwilligers, zal de Theodorakapel een plek zijn van ontmoeting, betekenis en inspiratie. In de restauratie en instandhoudingskosten wordt voor ruim 80% voorzien vanuit cofinanciering. Met een eenmalige bijdrage van € 45.000 in de restauratiekosten wordt behoud van deze cultuurhistorische parel als verbinding tussen de historie van de plek en de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling ter plaatse mogelijk. Dekking kan plaatsvinden via de reserve nog uit te voeren werken fysiek.

    - Dekking uit de reserve nog uit te voeren werken fysiek

-45

10. Versterking wijkwinkelcentra en aanloopgebieden

350

Versterking wijkwinkelcentra en aanloopgebieden (€ 350.000 voor 2018)

De raad heeft tijdens de behandeling van de PPN 2017 een motie aangenomen die oproept om ‘bij de begroting 2018 voorstellen aan de raad voor te leggen om de gemeentelijke rol bij de versterking van wijkwinkelcentra en de aanloopstraten financieel adequaat te kunnen vervullen’. De motie sluit goed aan bij één van de belangrijkste aandachtspunten uit de retailvisie: de gebiedsgerichte benadering zowel in de binnenstad als de wijkwinkelcentra

Afgelopen half jaar zijn we al bezig geweest met een gebiedsgerichte benadering van een aanloopgebied van de binnenstad: Diezerbrink. Wij zien dit ook als voorbeeld van een mogelijk aanpak voor de andere winkelgebieden.

In overleg met de winkeliers zal een uitvoeringsagenda worden opgesteld. Uiteindelijk zullen enerzijds de quick wins worden benoemd. Daarnaast worden mogelijke lange termijn en wellicht meer structurele aspecten benoemd en daar waar mogelijk onderzocht.
Met quick wins worden overigens de maatregelen bedoeld die op korte termijn zijn te realiseren en bijdragen aan de versterking van het winkelgebied. Het zijn voornamelijk fysieke maatregelen zoals bankjes, verlichting, prullenbakken, bewegwijzering, verbetering van rotondes, aankleding en uitstraling straat/gebied etc.

Op dit moment zijn we in het verlengde van de uitwerking van de strategische agenda voor de binnenstad gestart met het opstellen van een uitvoeringsagenda voor de Assendorperstraat. Ook is reeds een eerste begin gemaakt met het opstellen van een uitvoeringsagenda voor Berkum. In het verlengde van Berkum willen we ook de opgaven voor Westenholte aanpakken. Achtergrond hiervan is dat het gaat om kleine winkelgebieden met veelal diverse eigenaren. Voor het deelgebied in de binnenstad willen we de omgeving van de Luttekestraat als één van de twee deelgebieden als proef oppakken. Dit mede omdat er nu wat bedreigingen worden gesignaleerd. Bovendien wordt het deelgebied in de beoordeling van de experts nu wel als goed beoordeeld, maar mogelijk kwetsbaar voor de nabije jaren.

Tot slot is er begin september een eerste gesprek geweest met de eigenaar van winkelcentrum Holtenbroek tezamen met de winkeliers. Gezien de problematiek die daar is kan dit een eerste begin zijn voor de aanpak van Holtenbroek

11. Werkbudget N340 en N35

75

75

Werkbudget N340 en N35 (€ 75.000 voor 2018 en 2019)

Om de belangen van de gemeente Zwolle te waarborgen voor de regionale infraprojecten N35 en N340, is de komende twee jaar inzet nodig om de detaillering van het ontwerp en uitvoering van de projecten te begeleiden en te waarborgen. Daarnaast wordt inzet gevraagd in het kader van omgevingsmanagement.

12. Opstellen meerjarenuitvoeringsprogramma Zwolle Duurzaam en Slim   
      Bereikbaar 2019 - 2022

150

Opstellen meerjarenuitvoeringsprogramma Zwolle Duurzaam en Slim Bereikbaar 2019 - 2022 (€ 150.000 voor 2018)
Recente studies wijzen uit dat de automobiliteit en autobezit de komende jaren zal groeien als gevolg van de groei van het aantal bewoners, banen en bedrijven wat zal leiden tot meer files, verkeersongevallen en afname van de leefkwaliteit van de stad. Dit vraagt op een ambitieus pakket aan maatregel in de vorm van een meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP) “Zwolle Duurzaam en Slim Bereikbaar 2018 - 2021”. Uitgangspunt hierbij is dat dit de basis vormt voor meerjarige financiële afspraken met de Provincie Overijssel en het Ministerie van I&M medio 2018.

13. Climate Campus

50

Climate Campus (€ 50.000 voor 2018)

In navolging van ons bid om het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) naar Zwolle te krijgen is de wens om de samenwerking tussen de partners, zoals overheden, ondernemers, kennisinstellingen en bewoners vast te houden en de Climate Campus door te ontwikkelingen tot een topwerklocatie en een open innovatiecentrum op het gebied van klimaatadaptatie. Door de ontwikkeling van een profiel als (inter)nationale demonstration delta, waar innovatie en kennis tot ontwikkeling komt, zal de stad nog aantrekkelijker worden voor talent en zorgt het voor nieuwe bedrijvigheid, bijvoorbeeld start-ups. Dit versterkt de economische positie van Zwolle en helpt om onze eigen ambitie te realiseren op het gebied van Klimaatadaptatie. Onze stip op de horizon is een (inter)nationale campus/cluster, waarbij we Wetsus (open innovatie centrum op het gebied van watertechnologie) als voorbeeld zien. We zien hierbij ook samenhang met SMART Zwolle, UDC en de ontwikkeling van de Spoorzone. Samen met onze GCECA - en Climate Campus partners gaan we de doorontwikkeling van de Climate Campus (inhoud, organisatie, communicatie, programma’s, fysieke locatie) en de benodigde (co)financiering verkennen. Op basis van de verkenning wordt een raadsvoorstel in procedure gebracht.

14. Essentaksterfte (kap bomen)

150

Essentaksterfte (€ 150.000 voor 2018 en investering € 350.000)

Al enkele jaren rukt de Essentakkensterfte op in Europa en Nederland, een boomziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel. Dit is ook al enkele jaren opgenomen in de risicoparagraaf. Ook in Zwolle is al een groot aantal bomen aangetast. Dit wordt gemonitord, waarbij tot nu toe terughoudend werd omgegaan met kap. Uit een inventarisatie die in de zomer van 2017 is uitgevoerd blijkt dat circa 25% van de essen dusdanig is aangetast dat noodkap noodzakelijk is om gevaarlijke situaties te voorkomen. In de Berap 2017-2 is hiervoor € 0,5 miljoen opgenomen (kap van circa tussen de 1.500 en 2.000 bomen). Ook in 2018 zal een deel van de essen gekapt moeten worden (naar verwachting circa 500 bomen) en gaan we daarnaast over tot gedeeltelijke herplant (circa 1.500 bomen). Voor de kap in 2018 hebben we € 150.000 opgenomen in de begroting 2018. Het daadwerkelijke aantal hangt af van de ontwikkeling van de ziekte. In het voorjaar kunnen we dit beoordelen. Voor de herplant is een investering nodig van € 650.000, waarvan € 300.000 wordt gedekt uit het beschikbare vervangingsbudget. Voor de resterende investering zijn aanvullende middelen nodig.

Bij de aanbesteding van de kap sturen we op het zo hoogwaardig en waar mogelijk binnen Zwolle gebruiken van het vrijgekomen hout. Hergebruik voor het maken van producten heeft daarbij de voorkeur. Daarnaast is de (lokale) inzet voor energie uit biomassa een mogelijkheid. We volgen bij de aanbesteding het vastgestelde beleid ten aanzien van SROI.

De verwachting is dat uiteindelijk 80 tot 90% van de essen wordt aangetast en vervangen moet worden. Hier zullen we op terug komen bij het voorjaarsmoment 2018.

15. Actualisatie dierenwelzijnsbeleid

50

Actualisatie dierenwelzijnsbeleid (€ 50.000 voor 2018)

Bij de Perspectiefnota is het amendement “ruimte voor dierenwelzijn” aangenomen. Op basis van het amendement wordt het beleid ten aanzien van Dierenwelzijn in overleg met de partners geactualiseerd. Om naast de uitvoering van het reguliere beleid het beleid te actualiseren zetten we in 2018 incidenteel een halve fte extra capaciteit in.

16. Stimulering verwijdering asbestdaken

50

Stimulering verwijdering asbestdaken (€ 50.000 voor 2018)

In 2024 zal het asbestdakenverbod van kracht worden. Om dakeigenaren te stimuleren op tijd met het saneren van hun asbestdak te beginnen zal een informatiecampagne worden opgezet. Dit zal gekoppeld worden aan de campagne met betrekking tot duurzame energie (verbeter en bespaar). Naast het vergroten van het bewustzijn zal vooral praktische informatie worden verspreid waarmee dakeigenaren worden ontzorgd. Ook zal er een gebiedsgerichte aanpak worden opgestart waardoor het voor eigenaren makkelijker wordt gezamenlijk te saneren. Inventarisatie en monitoring van de aanwezige asbestdaken is van groot belang. Daarom zal Zwolle haar asbestdaken de komende jaren inventariseren en de sanering monitoren. De gemeente zal bij de stimulering verwijdering asbestdaken samenwerken met de provincie en met de omliggende gemeenten.

17. Verkeersonveilige situaties

Verkeersonveilige situaties (investering € 400.000)

Het aantal ongevallen met letsel en dodelijke slachtoffers neemt in Zwolle (evenals landelijk) weer toe. Ook de afgelopen maanden bevestigen dat beeld. Een intensivering met een gestructureerde aanpak is dringend noodzakelijk om te voorkomen dat de verkeersonveiligheid verder toeneemt en de indruk ontstaat dat wij alleen reageren op basis van incidenten. De voorgestelde aanpak van de verkeersongevallenconcentraties richt zich op locaties met zes ongevallen met letsel / dodelijke afloop in drie jaar of 10 ongevallen in vijf jaar.

Bij de rotonde Brink kan dat worden gecombineerd met de aanpak van het winkelgebied Diezerpoort (verzoek winkeliers). De aanpak van de rotonde Dijkstraat kan worden gecombineerd met de aanpak van de Rembrandtlaan. De verkeersongevallen-concentratie in de v. Karnebeek(fiets)tunnel vraagt om nadere analyse in combinatie met het uitvoeren van quick-wins om de veiligheid te verbeteren.

De beleving van de verkeersveiligheid onder bewoners binnen de 30km-gebieden is de laatste jaren intenser geworden. Voor een deel door de opkomst van de sociale media (twitter, whatsapp, e-mail) en voor een deel omdat er de laatste jaren niet of nauwelijks middelen beschikbaar zijn om fysieke maatregelen te treffen. De klachten en de vragen om fysieke ingrepen nemen toe. Voor de prioritering van deze knelpunten binnen de 30km-zones is een adequaat afwegingskader gewenst. Gelijktijdig worden een paar ernstige knelpunten aangepakt te wetende Wilhelminasingel en de Boerendanserdijk. De totale investering bedraagt circa € 1,15 miljoen, waarvan € 0,75 miljoen door cofinanciering provincie en bestaande budgetten wordt gefinancierd. Voor de uitvoering van de verkeersveiligheidsmaatregelen is aanvullend € 0,4 miljoen nodig.

18. Regio Zwolle en regionale samenwerking

74

74

Regio Zwolle en regionale samenwerking (€ 74.000 voor 2018 en 2019)

We maken deel uit van een krachtig regionaal speelveld. Onze samenwerking in de Regio Zwolle heeft in de afgelopen jaren steeds verder vorm gekregen en met de proeftuin Regio Zwolle werken we verder aan de ambities en doorontwikkeling van de regio. Door de beëindiging van ZKN ontstaat er een financieel tekort in de begroting van de regio vanaf 2018. Het gaat dan om € 148.000 met daaraan toegevoegd € 50.000 voor een trainee ter versterking van het programmabureau. In regionaal verband is afgesproken te komen tot een financiële oplossing voor de komende twee jaar, in afwachting van de uitkomsten van de doorontwikkeling van de proeftuin regio Zwolle. Het onderdeel responsiviteit / financiën / bundeling van geldstromen zal een meerjarig structureel financieringsmodel opleveren middels een voorstel voor een breed responsief investeringsbudget én structurele borging van de faciliterende instellingen binnen de regio (organisatiekosten).  Tot die tijd zullen alle gemeenten hun evenredige bijdrage (naar inwonertal) verhogen van € 1 euro naar € 1,23; als Zwolle nemen we een groter aandeel voor onze rekening te nemen. Daarbij gaat het om het bedrag dat normaliter werd geïnvesteerd in ZKN, te weten € 74.000 voor de komende twee jaar. Hiermee geven we het signaal af dat de regionale samenwerking voor ons belangrijk is en pakken we onze rol als centrumgemeente.

19. Budget verkiezingen

50

Budget verkiezingen (€ 50.000 voor 2018)

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Van de gemeente vraagt dat diverse voorbereidende werkzaamheden. Werkzaamheden die te maken hebben met de organisatie van de verkiezingen zelf en werkzaamheden die liggen op het gebied van opkomstbevordering, afscheid oude raad, collegeonderhandelingen, installatie nieuwe raad en inwerkprogramma. 

Hiervoor is elke vier jaar budget beschikbaar.  Dit budget is echter voor deze gemeenteraadsverkiezingen niet toereikend. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat de opkomst bevorderd wordt door met mobiele stembureaus kiezers op te zoeken. Zeker in die gevallen, waarbij het aantal stembureaus al is teruggebracht, hetgeen ook in Zwolle het geval is. Ook leidt de uitspraak van de Belastingdienst, dat de vergoeding voor stembureauleden gebruteerd moet worden, tot hogere kosten. Ook zijn middelen nodig voor de specifieke benadering van met name de categorie jonge kiesgerechtigden waarvan de opkomst normaliter heel laag is.  Daarnaast zijn er organisatiekosten voor de uitslagenavond.

20. E-depot

25

25

25

E-depot (€ 25.000 voor 2018, 2019 en 2020)
Zie voor de toelichting op dit knelpunt, de toelichting bij het structurele bestedingsvoorstel.

Totaal ten laste van de incidentele bestedingsruimte

3.939

464

25

0