Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

19.653

18.752

20.134

20.164

20.244

20.294

Baten

1.597

528

966

966

966

966

Saldo van baten en lasten

-18.056

-18.224

-19.168

-19.198

-19.278

-19.328

Toevoeging aan reserve

549

Onttrekking aan reserve

605

14

Geraamd resultaat

-18.000

-18.210

-19.168

-19.198

-19.278

-19.328

Mutaties meerjarenraming:

binnenstad (kapitaallasten)

-30

-110

-160

Incidentele bestedingen PPN en begroting:

accountmanager MKB

-60

kunst in openbare ruimte

-50

-50

afstoten BKR-kunst

-50

digitale dienstverlening ondernemers

-20

-20

evenementen

-100

toerisme en promotie (onderdeel binnenstad)

-200

-200

cultuur en historie (onderdeel binnenstad)

-250

-250

circulaire economie

-400

topwerklocaties

-250

-250

Architectuur Biënnale

-25

Uitvoering startersbeleid

-150

bijdrage sluizencomplex Kornwerderzand (via Stadsontwikkelfonds)

-50

-50

-100

-50

Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
Bij cultuur is de jaarschijf 2018 van de bezuinigingsopgave (versterken historisch Zwolle en anders en slimmer organiseren)  ad € 480.000 doorgevoerd. Op basis van de PPN 2018 - 2021 zijn de structurele middelen voor de Binnenstad ad € 730.000 geraamd, waarvan € 230.000 rente- en afschrijvingslasten gerelateerd aan een investeringsvolume van € 5 miljoen in de openbare ruimte en € 0,9 miljoen voor lichtplan ca. Daarnaast zijn de inkomsten en uitgaven met betrekking tot de bedrijveninvesteringszones Binnenstad en Hessenpoort geraamd.

Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.