Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

44.296

41.734

43.011

43.086

43.128

42.955

Baten

12.016

10.353

10.695

10.695

10.695

10.695

Saldo van baten en lasten

-32.280

-31.381

-32.316

-32.391

-32.433

-32.260

Toevoeging aan reserve

1.389

739

1.119

1.119

1.119

1.119

Onttrekking aan reserve

2.386

512

762

762

762

762

Geraamd resultaat

-31.283

-31.608

-32.673

-32.748

-32.790

-32.617

Mutaties meerjarenraming:

ontwikkeling kapitaallasten

-13

568

1.247

aanpassing lasten ICT vanwege ontwikkeling kapitaallasten

-293

-842

-1.430

dekking kapitaallasten investering huisvesting binnen bedrijfsvoering

320

320

320

wet banenafspraak (garantiebanen)

-71

-127

-177

stelpost vervangingsinvesteringen overige bedrijfsvoering

-18

-36

-54

overgangsregeling ambtsjubilea

150

Structurele bestedingsruimte:

verbijzonderde interne controle

-99

-99

-99

-99

E-depot

-100

-100

-100

-100

Incidentele bestedingen PPN en begroting:

voortgang programma dienstverlening

-50

-50

versimpelteam

-40

-40

digitale agenda

-256

-256

strategische capaciteit

-99

Smart Zwolle

-92

E-depot

-25

-25

-25

HR21, vanaf 2026 structureel voordeel € 40.000

-200

-200

Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
De toename van het nadelig saldo betreft in hoofdzaak de loon- en prijsaanpassingen, daarnaast is sprake van hogere kosten vanwege een overgangsregeling inzake de ambtsjubilea van € 150.000 en circa € 50.000 in het kader van de Wet banenafspraak. De overgangsregeling loopt tot en met 2020.  

Voor de begrotingsonderdelen waar sprake is van kostendekkende tarieven worden de overheadlasten meegeteld in de tariefbepaling. Zie de berekening van de afzonderlijk leges en heffingen in de tarievennota. Voor 2018 ligt het overhead bedrag per formatieplaats op ca. € 64.000.

Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.