Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

76.430

79.513

83.921

83.921

83.921

83.921

Baten

1.444

1.585

1.585

1.585

1.585

Saldo van baten en lasten

-74.986

-79.513

-82.336

-82.336

-82.336

-82.336

Toevoeging aan reserve

1.772

Onttrekking aan reserve

656

Geraamd resultaat

-76.102

-79.513

-82.336

-82.336

-82.336

-82.336

Incidentele bestedingen PPN en begroting:

Dato / uitgeprocedeerde asielzoekers

-120

-120

Dato

-100

Veilig Thuis

-90

-90

Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
De toename van de lasten is voor het merendeel het gevolg van een hogere uitkering via het gemeentefonds voor het beschermd wonen (als centrumgemeente). Daarnaast zijn er voor Veilig Thuis IJsselland  de inkomsten en uitgaven van de regiogemeenten geraamd. De inkomsten voor beschermd wonen via het gemeentefonds staan onder programma 10. Algemene dekkingsmiddelen.

Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.