Op landelijk gebied participeren wij als Zwolle momenteel binnen Landsdeel Oost. De Raad voor Cultuur gaat zich meer richten op stedelijke regio's. Het is zaak dat wij als Zwolle hierop inspelen en onze positie blijven vasthouden en versterken. Zwolle zal in de regio de lead nemen.

Met de huidige (grote) succesvolle culturele instellingen als de Fundatie, Zwolse Theaters, Hedon en Stadkamer werken wij aan het behoud van deze positie en het verder verbeteren van de kwaliteit. Daarnaast zal  'Het verhaal van Zwolle in 2018 vorm krijgen. Hiermee krijgen we er naast de vele amateur en professionele organisaties,  een stevig cultureel ankerpunt bij voor de verdere profilering van Zwolle als cultureel centrum van Overijssel.

Daarnaast zetten we in op kunst in de openbare ruimte en versterking van het culturele aanbod voor studenten en young professionals. Cultuur is een bepalende factor van onze collectieve identiteit en een van de versterkende (ontmoetings)elementen voor een levendige (binnen)stad. Één van de sturingselementen daarbij is het verder toepassen van de nieuwe subsidieregeling. Een ander instrument is het verbinden en versterken van Buro Ruis en SOOZ voor extra studentenactiviteiten, zodat we ook onze jongeren en studenten aan de stad (blijven) verbinden. Vasthouden en aantrekken van jong talent is van essentieel belang voor de vernieuwing van onze economie.

Algemeen erkend instrument voor het vasthouden en werven van jong talent is het bieden van (goedkope en geschikte) werkruimte. Gemeente Zwolle biedt door het beschikbaar stellen van vastgoed en subsidie een betaalbare huurmogelijkheid aan.  Het atelierbeleid wordt uitgevoerd door de onafhankelijke Stichting Ateliers Zwolle. Het vestigingsbeleid is verouderd. In de Cultuurnota 2016-2020 is opgemerkt dat er een behoefte is aan ateliers met een plus. Er blijft behoefte aan atelierruimte maar de behoefte is veranderd. Er zijn bovendien nieuwe initiatieven ontstaan (Creatieve Coöperatie, HANZ) waarmee het aanbod aan werkplek is vergroot. Het oude gesubsidieerde atelieraanbod sluit hier niet altijd op aan.  In 2018 zal de gemeente actief haar rol als regisseur en stimulator oppakken om voor een betere aansluiting te zorgen.

Doelstellingen

Doel 5.3.1 We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand Doel 5.3.2 We zorgen ervoor dat het Zwolse cultureel klimaat dynamisch is en blijvend innoveert