Meerjarenbalans 2016 - 2021

Meerjarenbalans 2016-2021

Rekening

Begroting

Begroting

begrote meerjarenbalans

(bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Activa:

Vaste activa

Immateriële vaste activa:

kosten van onderzoek en ontwikk. voor een bepaald actief

14

7

0

0

0

0

bijdrage aan activa van derden

4.557

8.654

10.031

9.678

9.293

8.911

Materiële vaste activa:

investeringen met economisch nut

396.135

408.417

396.497

381.318

366.765

352.895

af: voorziening

-16.260

-15.377

-15.377

-15.377

-15.377

-15.377

Investeringen met economisch nut, waarvoor te bestrijding

van de kosten een heffing kan worden geheven

31.992

31.398

29.944

28.502

27.060

25.618

investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

13.826

41.899

62.469

64.958

76.195

75.007

in erfpacht uitgegeven

3.923

3.923

3.923

3.923

3.923

3.923

Financiele vaste activa:

kapitaal verstrekkingen aan:

deelnemingen

1.223

1.223

1.223

1.223

1.223

1.223

gemeenschappelijke regelingen

leningen aan:

woningbouwcorporaties

15.100

14.139

13.138

12.182

11.211

10.197

deelnemingen

4.285

4.082

3.879

3.676

3.473

3.270

overige verbonden partijen

4.852

4.746

4.635

3.972

3.851

3.724

overige langlopende leningen

10.469

10.153

9.472

8.783

8.292

7.801

af: voorziening

-82

-384

-323

-258

-193

-128

overige uitzettingen > 1 jaar

782

521

261

0

0

Totaal vaste activa

470.816

513.401

519.772

502.580

495.716

477.064

Vlottende activa

Voorraden:

bouwgronden in exploitatie

64.058

57.306

52.409

43.745

34.918

26.609

af: voorziening

-943

-962

-981

-1.001

-1.021

-1.041

af: ontvangen voorschotten op grondverkopen

-986

-771

-771

-771

-771

-771

overige voorraden

64

64

64

64

64

64

uitzettingen < 1 jaar

25.221

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

liquide middelen

4.568

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

overlopende activa

20.598

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

Totaal vlottende activa

112.580

105.637

100.721

92.037

83.190

74.861

TOTAAL ACTIVA

583.396

619.038

620.493

594.617

578.906

551.925

Meerjarenbalans 2016-2021

Rekening

Begroting

Begroting

begrote meerjarenbalans

(bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen:

algemene reserve

48.768

40.126

26.970

26.970

26.970

26.970

bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

770

723

768

793

763

688

overige bestemmingsreserves

94.338

89.774

83.422

76.301

73.540

71.466

gerealiseerd resultaat

7.824

0

0

0

0

0

voorzieningen

10.792

10.613

9.500

8.824

8.284

7.812

Vaste schulden:

onderhandse leningen van:

obligatieleningen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

binnenlandse banken en overige financiële instellingen

264.265

217.903

229.498

215.144

216.765

209.989

openbare lichamen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

overige binnenlandse sectoren

2.490

2.417

2.362

2.307

2.252

2.200

buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven

20.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

en overige sectoren

Totaal vaste passiva

469.247

421.556

412.520

390.339

388.574

379.125

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rente typische

looptijd korter dan één jaar

vlottende schulden < 1 jaar

63.879

40.332

42.267

42.267

42.267

42.267

overlopende passiva

50.270

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

financieringstekort

107.150

115.706

112.011

98.065

80.533

Totaal vlottende passiva

114.149

197.482

207.973

204.278

190.332

172.800

TOTAAL PASSIVA

583.396

619.038

620.493

594.617

578.906

551.925