Zwolle heeft een belangrijke regio- en scharnierfunctie. Voor veel mensen in de regio is Zwolle vaak hun bestemming als het gaat om banen, onderwijs en voorzieningen. Als gastvrije stad is het belangrijk dat deze groepen in de stad kunnen komen en kunnen parkeren of kunnen overstappen. Dit geldt voor alle bezoekers, zowel automobilisten, trein- en busreizigers als fietsers. Voor anderen gaat de route alleen via Zwolle naar de uiteindelijke bestemming elders. De uitdaging is om, gegeven de verwachte groei aan mobiliteit, de stad op een duurzame manier bereikbaar te houden. Voor het regionale verkeer ligt de focus op het slim benutten van de auto-infrastructuur door middel van gedragsverandering en technologie, het vergemakkelijken van de aansluiting OV- en fietsgebruik en het versterken van de infrastructuur voor schoon vervoer (fiets, voetganger, elektrische (deel)auto’s). Binnen de stad geven we prioriteit aan de fiets en voetganger door een hoogwaardig netwerk van fietsstraten en looproutes.  De bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen met de (vracht)auto, zoals bedrijven, winkelgebieden en parkeeraccommodaties wordt hierbij gewaarborgd. De bus heeft op een aantal routes prioriteit. We streven binnen de stad naar nieuwe, schone vormen van stadslogistiek zoals (bak)fietsen en kleinschalige schone voertuigen. We geven vorm en inhoud aan de werkwijze vanuit de Omgevingsvisie om per gebied of wijk, samen met de belanghebbenden, passende mobiliteits- en parkeeroplossingen te ontwikkelen. Deze dragen bij aan de ruimtelijke, economische en leefbaarheidsdoelstellingen van het gebied.

Criteria

We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer, zodanig dat:

  • Mensen keuzevrijheid hebben in vervoersmiddel/route.
  • De belangrijkste bestemmingen kunnen worden bereikt in een betrouwbare reistijd.
  • Bestemmingen in de buurt gemakkelijk bereikt kunnen worden met de fiets
  • De openbare ruimte voor een ieder toegankelijk is, passend bij het gebruik van het gebied.
  • Schoon vervoer (fiets, voetganger, elektrische (deel)auto’s, goederenvervoer) wordt gestimuleerd.
  • De doorstroming van het Openbaar Vervoer naar belangrijke bestemmingen wordt bevorderd.
  • De verkeersinfrastructuur bijdraagt aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de regio, de stad, wijk en de  bedrijventerreinen.
  • Wordt bijgedragen aan de strategische opgaven op het gebied van Centrumgebied (Spoorzone en Binnenstad), klimaatadaptatie, energietransitie, en circulaire economie