Programma

De meeste Zwollenaren hebben een baan, kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien en zijn ook op andere manieren actief in de samenleving. Inwoners die niet zelfstandig kunnen voorzien in hun bestaan helpen we met het zoeken naar werk, en zolang met werk nog geen zelfstandig bestaan mogelijk is, met inkomensondersteuning. Ook inwoners met een laag inkomen kunnen rekenen op ondersteuning vanuit een sociaal armoedebeleid. Samen met hen, met diverse partners en met werkgevers uit de regio streven we er naar dat in Zwolle niemand in armoede hoeft te leven of op te groeien. Door het bevorderen van (economische en financiële) zelfredzaamheid en participatie willen we sociaal isolement voorkomen. De ondersteuning kan kortdurend zijn, maar ook voor lange tijd worden geboden, met name aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We steven in Zwolle naar een inclusieve arbeidsmarkt. Iedereen met arbeidsvermogen wordt naar werk toegeleid, bij voorkeur naar regulier werk en waar nodig naar een beschutte werkplek of een werkplek met loonkostensubsidie. Goede werkgeversdienstverlening vinden we daarbij van belang. De re-integratieondersteuning en regionale werkgeversaanpak is onderdeel van doel 2.2.1. De ondersteuning vanuit programma Inkomen wordt geboden vanuit een integraal perspectief: er zijn onder andere verbindingen met het maatschappelijk voorveld, de regionale arbeidsmarkt, jeugdbeleid, gezondheidszorgbeleid, onderwijs, welzijn, en sport.

De Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vormen de belangrijkste wettelijke kaders van dit programma. Relevante kaderstellende nota's zijn de Kadernota Sociaal domein "Werken vanuit vertrouwen" (raadbesluit 2012) , en de kadernota en het uitvoeringsprogramma van de Participatiewet in Zwolle "Meedoen mogelijk maken".