Wij werken aan het Zwolle van morgen en dat doen we door te investeren in het Zwolle van nu. In de Voorjaarsbrief en de Perspectiefnota (PPN) 2018 – 2021 hebben wij onze ambities neergelegd voor de toekomst van Zwolle en de regio. Zwolle groeit en maakt een sprong in stedelijkheid. Onze ambitie is om daarbij de bijzondere eigenschappen van onze stad te behouden en tegelijkertijd de groei te gebruiken om de kwaliteit te vergroten. In deze begroting werken we deze ambities uit in concrete investeringen voor 2018.

Werken aan het Zwolle van morgen doen we op verschillende manieren, onder andere door het gericht investeren in strategische thema’s die van belang zijn voor de toekomst van Zwolle. Dat doen we, waar mogelijk, samen  met onze partners. Een eerste aanzet voor de manier hoe wij dit willen doen, is gedaan in de Perspectiefnota. Daarin hebben we een zestal strategische opgaven geformuleerd, te weten:

  • Sociaal Domein,
  • Human capital en topwerklocaties
  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie
  • Circulaire economie
  • Centrumgebied (Binnenstad en Spoorzone)

Deze strategische opgaven zijn opgaven waar we langjarig aan gaan werken en waarbij in de PPN de ambities voor de lange termijn zijn geformuleerd. In de PPN is budget beschikbaar gesteld voor deze strategische opgaven. In deze begroting werken we per strategische opgave de investeringen uit en worden deze verbonden met de doelen uit de begroting. Zo bouwen we verder aan een toekomstbestendige, duurzame en sociale stad.

Dit doen we in de wetenschap dat het financieel perspectief voor Zwolle zich het laatste half jaar verder verbeterd en datdaarmee de flexibiliteit en weerbaarheid van de begroting is vergroot. In deze begroting doen wij voorstellen om knelpunten in het bestaande beleid op te lossen en is er ruimte voor intensiveringen. Daarnaast blijven wij ruimte houden voor toekomstige ontwikkelingen

Deze begroting bevat nieuwe voorstellen die betrekking hebben op 2018 (die voorstellen vindt u hier). Daarnaast worden ook de investeringsvoorstellen die raad heeft vastgesteld bij de Perspectiefnota, in de begroting verder uitgewerkt. Een aantal van de voorstellen gaat over onderwerpen die tijdens het debat over de PPN aan de orde zijn gekomen of waar door de raad moties over zijn aangenomen. Dan gaat het om versterking wijkwinkelcentra en aanloopstraten, sport en bewegen, de Architectuur Biënnale en dierenwelzijn. Ook stellen we volgend jaar extra geld beschikbaar voor onder meer jeugdhulp, beschermingsbewindvoering, onderwijshuisvesting en Veilig Thuis.

De begroting voor 2018 is de laatste van het huidige college. Wij kijken met tevredenheid terug op de ontwikkeling die de stad de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Aan het begin van deze collegeperiode stonden wij voor een omvangrijke bezuinigingsoperatie. Tegelijkertijd zijn wij blijven investeren in de stad. Inmiddels is de financiële situatie fors verbeterd en is er voor een volgend college ruimte om te blijven investeren. De afgelopen collegeperiode stond ook in het teken van de decentralisaties binnen het Sociaal Domein. Deze hebben wij op een verantwoorde manier uitgevoerd, passend bij het sociale karakter van Zwolle. We werken aan de transformatie binnen het Sociaal Domein, zodat Zwolle de sociale en inclusieve stad kan blijven. En iedereen naar vermogen mee kan doen en meedoet.