Programma

In het programma Algemene dekkingsmiddelen begroten wij de inkomsten die geen specifieke bestemming hebben. De inkomsten zijn vrij aanwendbaar en worden als algemeen dekkingsmiddel ingezet om de activiteiten in de overige programma’s te financieren. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de van het rijk te ontvangen gemeentefondsuitkering en de opbrengst uit de onroerende zaakbelasting (OZB). Daarnaast verkrijgen wij inkomsten via dividenden en overige belastingen. In het programma worden tevens het renteresultaat, de algemene reservemutaties, de post onvoorzien, de af te dragen vennootschapsbelasting en de concernstelposten geraamd.