Programma

 Met het programma inwonersondersteuning richten we ons op het bieden van individuele ondersteuning en het verstrekken van voorzieningen aan alle inwoners, jong en oud om de mogelijkheden te bieden om mee te doen. Het gaat daarbij om (ambulante) ondersteuning vanuit de Wmo, jeugdzorg en de ondersteuning naar de arbeidsmarkt. De meeste Zwollenaren zijn in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken en verbanden mee te doen in de samenleving. We investeren in het handhaven en vergroten van draagkracht van inwoners door bijvoorbeeld het welzijnswerk en de ondersteuning van mantelzorgers (programma Samenleving). In aanvulling op deze ondersteuning heeft een deel van de inwoners nog individuele ondersteuning en/of zorg nodig om te kunnen participeren. Met behulp van de voorzieningen uit het programma inwonersondersteuning bevorderen we, samen met maatschappelijke partners en werkgevers, (economische) zelfredzaamheid en participatie en zetten wij in op het voorkomen van sociaal isolement.

De ondersteuning is op maat voor datgene wat inwoners niet zelf op eigen kracht of met hulp van het eigen sociale netwerk kunnen realiseren. Verschillende voorzieningen kunnen daarbij ondersteunend zijn. Denk aan de voorzieningen Wmo (waaronder dagbesteding, thuisondersteuning, woon- en vervoersvoorzieningen), de (ambulante) jeugdzorg en de inzet vanuit het participatiebudget. Zo dragen we zorg voor een samenhangend pakket van ondersteuning en diensten die bijdragen om mensen weer mee te laten doen in de samenleving of die zorgen voor ondersteuning daar waar dat niet vanzelf gaat. De ondersteuning wordt zo dicht mogelijk bij mensen in de buurt georganiseerd, door de sociale wijkteams. Op deze wijze streven wij naar een laagdrempelige toegang en ondersteunen wij inwoners bij de zelfredzaamheid en de participatie zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.

Binnen dit programma ligt de relatie met de beoogde transformatie om de beweging in te zetten van de achterkant (inzet individuele voorzieningen) naar de voorkant waarbij er eerder passende ondersteuning kan plaatsvinden, en meer wordt aangesloten op voorliggende voorzieningen waardoor een beroep op (duurdere) individuele voorzieningen niet altijd meer, of in mindere mate noodzakelijk is. We investeren in deze beweging door:

  • Het verbeteren van de aansluiting van de dagbesteding op het voorliggende veld als onderdeel van het transformatiethema 1 “ samenkracht van mensen” (zie strategische sociale agenda).
  • Het verbeteren van de ondersteuning aan Zwolse gezinnen door het zetten van stappen richting de integrale uitvoering van een integraal gezinsplan (transformatiethema 2 "integrale (gezins)aanpak"). Dit zorgt voor minder ondersteuners over de vloer, minder versnippering en een betere onderlinge afstemming tussen professionals.
  • Het verbeteren van de aansluiting tussen de ondersteuning en voorzieningen die inwoners nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen wonen met beschermde woonvormen (programma 3. Opvang en bescherming) en allerlei nieuwe tussenvormen hierin (transformatiethema 3 “passend wonen met zorg”).
  • Te investeren in de toegang tot de jeugdzorg en de samenwerking tussen sociale wijkteams, huisartsen, jeugdgezondheidszorg en onderwijs waardoor kinderen en ouders een sneller en beter passend antwoord krijgen op hun ondersteuningsvraag, met als resultaat “zo licht als kan, en zo zwaar als nodig” (transformatiethema 4 "samenhang en samenwerking in de toegang").
  • Inzet op inclusief werkgeverschap (transformatiethema 5 "(Arbeids-)participatie en bijstand").