Veilig gebruik van bodem en grondwater staat voorop. Feit is echter dat het technisch en financieel onmogelijk is om alle bodem- en grondwaterverontreinigingen te saneren tot een kwaliteitsniveau dat voor alle vormen van gebruik geschikt is. Daarom staan in het bodembeleidsplan functies van de ondergrond centraal en is het beoogde kwaliteitsniveau afgestemd op die functies. We nemen te allen tijde risico’s voor de volksgezondheid weg. Bescherming van de drinkwaterwinning vindt onder andere plaats door een onttrekking aan de Oostzeelaan. Daarnaast zijn als vervolg op de Integrale Variant Zwolle met Vitens afspraken gemaakt hoe de duurzame bescherming gezamenlijk verder vorm gegeven wordt. Dit doel heeft een relatie met de Visie op de Ondergrond (zie doel 6.4.3 ).

Criteria

We zorgen dat er geen gezondheidsrisico’s ontstaan door bodem - of grondwater verontreiniging, zodanig dat:

  • De benoemde functies van ondergrond en bovengrond veilig kunnen worden vormgegeven.
  • Veilig gebruik gemaakt kan worden van bodem en grondwater.
  • De huidige schone grondwatervoorraad beschermd wordt.
  • De drinkwaterwinning het Engelse Werk beschermd blijft.
  • Er voldoende schoon drinkwater beschikbaar blijft voor toekomstige generatie.
  • De bodemsaneringsoperatie uitvoerbaar blijft.