We willen dat onze inwoners gezond en vitaal zijn en daardoor zo goed mogelijk deel kunnen nemen aan de samenleving. Uitganspunt daarvoor vormt de positieve gezondheid van inwoners. Dit is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Gezondheid gaat over lichamelijke functies, mentale functies en beleving, de zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Een goede gezondheid is een voorwaarde voor mensen om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Mensen genieten zelf meer van het leven en van hun mogelijkheden als zij gezond zijn. Maar ook de overheid, werkgevers en andere instanties profiteren als mensen hun betere gezondheid aanwenden om langer te leren, te werken en te participeren. Denk ook aan gezondheid gerelateerd verzuim en verlies aan arbeidsproductiviteit. En het omgekeerde is ook het geval, als mensen langer kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij blijven zij langer gezond. Gezondheid is van grote waarde, qua welzijn, maar ook economisch beschouwd. Gezondheid wordt bepaald door leefstijlfactoren, maar ook door de sociale en fysieke omgeving.

Een belangrijke rol in het kader van vitaliteit en gezondheid is weggelegd voor sport en bewegen. Sport en bewegen maakt steeds meer onderdeel uit van ons leven, niet alleen omdat het leuk is, maar vooral ook doordat de samenleving zich meer en meer bewust is van het belang van sporten en bewegen in het kader van bijvoorbeeld een gezonde leefstijl en participatie. Sport en bewegen heeft daarmee een belangrijke maatschappelijke functie, waarbij een belangrijke rol weggelegd is voor de sportverenigingen vanwege de bredere rol die zij (kunnen) vervullen dan voor het sporten en bewegen alleen. Dit alles vormt dan ook het uitgangspunt van het Actieplan Sport en bewegen. We benutten de maatschappelijke rol van sport niet alleen in gezondheidsbeleid maar ook in jeugd- en ouderenbeleid, welzijnsbeleid, armoedebeleid en participatie.

Doelstellingen

Doel 1.2.1 We beschermen en bevorderen de gezondheid van onze inwoners Doel 1.2.2 We versterken de vitaliteit van inwoners door sport en bewegen Doel 1.2.3 We versterken de vitaliteit van sportverenigingen en sportaccomodaties