Wanneer inwoners ondersteuningsvragen hebben, dan willen wij dat inwoners hiermee terecht kunnen in hun eigen omgeving, zo laagdrempelig mogelijk. Inwoners kunnen hiervoor terecht bij het Sociaal Wijkteam (SWT). Het SWT biedt ondersteuning aan inwoners van Zwolle op verschillende levensterreinen. Het SWT bouwt in Zwolle mee aan een samenleving waar inwoners zelf keuzes kunnen maken om zo zelfstandig mogelijk te leven. Een samenleving waar we omzien naar elkaar en iedereen kan meedoen. De inwoner zoekt daarbij samen met zijn mantelzorger(s) en het SWT naar de beste aanpak in zijn situatie. We sluiten aan bij de eigen kracht van Zwollenaren (programma Samenleving) en ondersteunen hen met informatie en advies.

Bij het opstellen van het ondersteuningsplan kijkt het SWT samen met de inwoner breed naar mogelijke oplossingen binnen het eigen sociale netwerk, voorliggende en algemene voorzieningen en indien nodig worden maatwerkvoorzieningen ingezet.  Hierbij wordt gewerkt met het benoemen van resultaten. Dit biedt inwoners en aanbieders flexibiliteit in de wijze waarop de ondersteuning wordt ingezet om het resultaat te bereiken. We werken hierbij samen met de partners in de stad zoals aanbieders, participatieraad en welzijnsorganisaties.

Indien noodzakelijk kan het SWT zelf lichte of kortdurende ondersteuning bieden of toegang bieden tot andere vormen van maatschappelijke ondersteuning waar nodig. Het SWT staat daartoe in nauw contact met de aanbieders van de (maatwerk)voorzieningen.  Het SWT is: Humaan, daadkrachtig, dichtbij, verbindend en inspirerend.

Criteria

Inwoners worden laagdrempelig en in hun eigen buurt ondersteund (laagdrempelige toegang WMO) om samen tot oplossingen te komen, zodanig dat:

  • De inwoner weet waar hij met zijn ondersteuningsvraag terecht kan.
  • Wij altijd praten mèt de inwoner en de inwoner eigenaar is van zijn vraag en oplossing.
  • Alle stappen van waarde zijn voor de inwoner en een duurzame oplossing wordt gevonden.
  • Er duidelijke afspraken gemaakt worden over het proces (regie) en de resultaten, die zijn vastgelegd in een ondersteuningsplan, en het ondersteuningsplan integraal is.
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is waar gewenst.
  • De ondersteuning zo licht als mogelijk is en zo zwaar als noodzakelijk.