In onze sterke economische regio willen wij dat alle talenten worden benut en dus een inclusieve arbeidsmarkt voor al onze inwoners. De gemeente ondersteunt sinds de komst van de Participatiewet in 2015 een brede groep mensen die om wat voor reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen bij een reguliere werkgever en in een regulier dienstverband werken. Wanneer dit vanwege een grotere arbeidsbeperking niet mogelijk is, dan blijft beschut werken mogelijk. Wij willen dat het voor werkgevers in onze regio niet meer hoeft uit te maken wat je afstand tot de arbeidsmarkt was of wat je loonwaarde is, maar dat zij gezamenlijk en met ondersteuning van elkaar en de gemeente inclusief werkgeverschap tonen.

We doen dit in een sterk veranderende arbeidsmarkt als gevolg van o.a. flexibilisering, technologisering en internationalisering. Om te anticiperen op deze veranderingen wordt binnen de Human Capital Agenda (HCA) ontwikkelt hoe we ervoor zorgen dat werkgelegenheid en skills op elkaar aansluiten (zie strategische opgaven). Vanuit deze opgave wordt de inclusieve arbeidsmarkt verbonden aan onderwijs (zie doel 1.3.4) en economie (zie doelen 5.1 en 5.2).  

De HCA staat niet op zichzelf. Er ligt een specifieke verbinding met de -tijdelijke- Tafel van de Regio Zwolle. Dit is een uitwerking van een DWSRA-aanvraag (‘Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt’) bij het ministerie van SZW (ingediend door de samenwerkende partners uit het Werkbedrijf Regio Zwolle). Hierin streven wij naar een agenda met meer concrete doelen die ook de samenhang tussen de verschillende agenda’s op het gebied van economische en innovatie, het sociaal domein en onderwijs en kennis, inzichtelijk maakt. Deze is daarmee ook een stimulans om te komen tot een op resultaat gerichte uitvoering.  Samen met onze partners brengen we de kansen in beeld en verbinden deze met het arbeidsaanbod en de benodigde skills(-ontwikkeling). Met een blik op de uitvoering en de korte termijn worden ‘aanjaagteams’ samengesteld die een beweging creëren bij werkgevers en ondernemers richting sociaal werkgeverschap. De focus ligt hierin op het strategisch HR-beleid van ondernemers en op het matchen van vraag en aanbod. Er wordt inzichtelijk gemaakt welke kansen de verschillende sectorstructuren van de regio bieden: inzicht in het ‘regionaal DNA’ zorgt ervoor dat vraag en aanbod dichterbij elkaar kunnen komen. Concreet worden 500 ondernemers betrokken uit de regio.

Doelstellingen

Doel 2.2.1 Samen met werkgevers ondersteunen we inwoners met arbeidspotentieel, vallend onder de Participatiewet, om deel te nemen aan de arbeidsmarkt Doel 2.2.2 We zorgen dat inwoners met een bijstandsuitkering en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen participeren in de samenleving