In een circulaire economie wordt het gebruik van ruwe grondstoffen beperkt door bij de afweging voor en het ontwerp van een nieuw product: het gebruik van ruwe grondstoffen te beperken, in omloop zijnde producten en grondstoffen zo lang mogelijk in omloop te houden en aan het einde van de levenscyclus grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken met zo min mogelijk reststoffen (afval). Economisch omdat de beschikbaarheid en leverbetrouwbaarheid van grondstoffen afneemt. Ecologisch omdat efficiënter omgaan met grondstoffen leidt tot minder gebruik van energie en de uitstoot van CO2. Maatschappelijk omdat anders omgaan met producten en grondstoffen bijdraagt tot meer sociale cohesie met meer ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Circulariteit doen we samen; het is iets tussen mensen, bedrijven en organisaties. Er gebeurt al veel en dat willen we met de partners verbinden, versterken en versnellen. Een aantal bestuurders van bedrijven en organisaties, in voor circulaire economie belangrijke netwerken, werken samen in een kwartiermakers groep om circulaire initiatieven verder te brengen door ze te verbinden tot slimme coalities gericht op concrete resultaten.

Als gemeente zijn we één van de kwartiermakers in de kwartiermakers groep. Onze circulaire speerpunten zijn:

  • MKB; Samen met de partners stimuleren en faciliteren we initiatieven van MKB ondernemers zodat zij niet straks maar nu al in transitie gaan.
  • Werkgelegenheid; Samen met partners zetten we ons in om werkgelegenheid in de circulaire maakindustrie en dienstverlening in Zwolle te houden en naar Zwolle te halen. Een van de middelen daarbij is een door de Universiteit van Tilburg ontwikkelde Reshoring aanpak.
  • Circulaire stad; Het speerpunt Circulaire stad kent drie sporen: de stad als grondstoffenbank, het sluiten van kringlopen in woon en werkgebieden en de gemeente die zelf circulair wordt bij inkoop en activiteiten o.a. in het fysiek domein.

In 2018 werken samen met partners aan een groot aantal initiatieven. Voorbeelden zijn het inrichten van een servicepunt circulaire economie, stimuleren circulair bouwen (bijv. bij verbouwing stadhuis en binnen Windesheim) en het onderzoeken van afvalvrije winkelgebieden. De lijst met initiatieven groeit met inbreng uit de netwerken in de stad en regio. We zijn op zoek naar initiatieven op het gebied van: stad als grondstoffenbank, urban farming en sluiten van kringlopen in woon- en werkgebieden.

Vanuit veel doelen en programma's dragen we bij aan Circulaire economie. Door de transitie naar een circulaire economie te versterken en te versnellen sorteren we als stad tijdig voor zodat we er met zijn allen klaar voor zijn wanneer de beschikbaarheid en leverbetrouwbaarheid van grondstoffen een probleem worden. Hieraan werken we vanuit het faciliteren van de veranderende economie (doel 5.1.2).
Circulaire economie versterkt het vestigingsklimaat (doel 5.1.1). Door niet straks maar nu over te gaan naar een circulaire economie wordt en blijft Zwolle nog aantrekkelijker als vestigingsklimaat voor bedrijven die circulair zijn of het willen worden. Bovendien trekken circulaire bedrijven ondersteunende bedrijven aan voor circulaire dienstverlening wanneer het accent verschuift van bezit naar gebruik en voor circulaire industrie om producten langer in omloop te kunnen houden zoals onderhoud en refurbishment en hoogwaardige recycling.

Het sluiten van kringlopen in woon- en werkgebieden draagt bij aan het ontstaan van mini en deeleconomieën en andere samenwerkingsvormen. Dat draagt bij aan de versterking van de sociale cohesie en het eigenaarschap (doel 7.1.1). Het sluiten van kringlopen wijken leidt ook tot nieuwe functies in de wijk die ruimte vragen en leiden tot aanpassingen in de inrichting van de openbare ruimte (doel 7.3.1). Bij het sluiten van kringlopen in wijken en werkgebieden zijn energie- en reststromen (6.4.1 & 7.3.1) belangrijke kringlopen om iets aan te doen.