begroting

meerjarenraming

2018

2019

2020

2021

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

1

Samenleving

Dekkingsreserve onderwijshuisvesting

21

21

21

21

Onderhoudsreserve sport

231

410

231

410

231

410

231

410

Onderhoudsreserve buurt- en wijkcentra

123

123

123

123

123

123

123

123

Reserve dekking kapitaallasten

165

162

159

156

6

Toekomstgerichte stad

Reserve parkeren

2.669

2.928

2.669

2.928

2.669

2.928

2.669

2.928

Reserve Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal

512

500

512

500

512

500

512

500

Reserve Spoorzone

2.235

2.235

2.235

2.235

Egalisatiereserve bestemmingsplannen

180

180

180

180

Algemene bedrijfsreserve vastgoed

508

508

508

508

Reserve nog uit te voeren werken fysiek

41

41

41

41

Reserve dekking kapitaallasten

281

281

281

281

7

Vitale wijken

Onderhoudsreserve recreatieplassen

17

17

17

17

Reserve dekking kapitaallasten

68

68

68

68

reserve nog uit te voeren werken fysiek

10

103

10

103

10

103

10

103

Onderhoudsreserve panden

3.081

3.145

3.081

3.145

3.081

3.145

3.081

3.145

8

Bestuur en inwonerszaken

Reserve verkiezingen

150

223

150

223

150

223

150

223

Reserve APPA vm wethouders

30

51

30

51

30

51

30

51

Reserve begraven

45

45

45

45

9

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Reserve dekking kapitaallasten

49

49

48

47

Onderhoud panden gem. organisatie AF

127

252

127

252

127

252

127

252

Onderhoud panden gem. organisatie OW

441

441

441

441

441

441

441

441

Reserve ICT

504

504

504

504

Reserve nog uit te voeren werken

47

47

47

47

Reserve rechtspositionele verplichtingen

19

19

19

19

10

Algemene dekkingsmiddelen

Reserve dekking kapitaallasten

14

14

14

14

10.951

8.793

10.951

8.790

10.951

8.786

10.951

8.782