Voor autoparkeren heeft Zwolle 7.400 gereguleerde parkeerplaatsen (vergunninghouders en betaalde plaatsen op straatniveau) en 2.770 openbare parkeerplaatsen achter slagboom. Voor fietsparkeren zijn er in de binnenstad 2.400 stallingsplaatsen (bewaakt en onbewaakt). Het is belangrijk dat de vraag naar en het aanbod van parkeerplaatsen in balans is. We verwachten dat de komende jaren bij ongewijzigd beleid zowel de vraag naar autoparkeerplaatsen als fietsstallingsplaatsen nog verder zal toenemen. We willen voor autoparkeren deze groei vooral opvangen door het beter benutten van de bestaande parkeervoorzieningen (zowel gemeentelijk als particulier) in plaats van het bouwen van nieuwe. Parkeren is onderdeel van de bereikbaarheidsketen en daarmee een essentieel onderdeel van de duurzame bereikbaarheid van de stad. Een goede balans van vraag en aanbod draagt bij aan de leefbaarheid (parkeren bij je bestemming of thuis) en het milieu (voorkomen van zoekverkeer). We werken zoveel mogelijk gebiedsgericht omdat elk gebied haar eigen karakteristieken heeft en bijbehorende doelgroepen.

De gebruiker staat hierbij centraal. De trend is dat steeds meer gebruikers behoefte hebben aan een aantrekkelijk aanbod van vervoeropties, zoals (elektrische) deelauto’s/-fietsen en (kleinschalig) openbaar vervoer in plaats van een eigen auto. Hierbij is het streven actief met woningbouwcorporaties, adviesbureaus en mobiliteitsaanbieders op zoek te gaan naar slimme, klantvriendelijke mobiliteitsconcepten als “mobility as a service” waarbij het uitgangspunt is dat de gebruiker gestimuleerd wordt om het juiste vervoermiddel voor zijn of haar verplaatsing te kiezen. In Hanzeland doen we dit actief in de vorm van een pilot met de Vrienden van Hanzeland in het kader van de gebiedsaanpak Hanzeland in de vorm van het concept Movez. Ook onderzoeken we samen met aanbieders en anderen of het gericht inzetten van deelfietsen kan leiden tot een hoger fietsgebruik met minder vraag naar fietsenstallingen. We streven naar slimme oplossingen en zetten daarbij actief in op het verzamelen, analyseren en toepassen van de juiste data.

Voor de strategische opgave Centrumgebied (Binnenstad en Spoorzone) zetten we in op een kwalitatief hoogwaardige structurele oplossing van het fietsparkeren in de openbare ruimte. Waar nodig zetten we hiervoor pilots op. Bij het station werken we daarbij intensief samen met de provincie Overijssel, NS en ProRail om tot sluitende business cases voor de bouw, beheer en exploitatie van stallingen te komen.

Criteria

We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen, zodanig dat:

 • Inwoners tevreden zijn over parkeren in Zwolle.
 • Er goede spreiding van parkeerplaatsen is over de stad.
 • Er voldoende parkeervoorzieningen voor de auto zijn bij een parkeerdruk van maximaal 80%.
 • Er voldoende kwalitatief goede parkeervoorzieningen zijn voor de fiets in en rond het centrum en in de spoorzone.
 • De bestaande parkeervoorzieningen van zowel de gemeente als bedrijven optimaal benut worden.
 • De parkeervoorzieningen voor fiets en auto kwalitatief goed, veilig en klantvriendelijk zijn.
 • Deze passen bij de karakteristieken van de wijken van de stad en haar bewoners en bezoekers.
 • Het exploitatieresultaat van parkeren op basis van marktconforme tarieven voldoende ruimte biedt voor noodzakelijke toekomstige investeringen.
 • Er extra aandacht is voor parkeren in de binnenstad en de schilwijken rond de binnenstad, Hanzeland/station en Oosterenk en woonomgeving, waarbij ook private partners zo mogelijk worden ingeschakeld (denk aan auto- en fietsdeelsysteem).
 • Het gebruik van de deelfiets en deelauto in Zwolle wordt gestimuleerd.
 • De vraag naar stallingsvoorzieningen afneemt door een hogere inzet op deelfietsen.
 • Het gebruik van fietsenstallingen gestimuleerd wordt door voor de gebruiker gratis bewaakte voorzieningen.
 • Overlast door verkeerd gestalde fietsen wordt teruggedrongen.