Met duurzaam beheer bewaken we de belangen van flora en fauna en versterken we, waar mogelijk, de biodiversiteit. Biodiversiteit is immers niet alleen de verscheidenheid aan soorten en ecosystemen, maar biodiversiteit is ook de natuurlijke bescherming tegen klimaatverandering en de basis voor onze economie, voedsel- en medicijnenproductie.

Met duurzaam beheren dragen we bij aan de strategische opgave "Klimaatadaptatie". We verminderen enerzijds de oorzaak van klimaatverandering door CO2 reductie. Anderzijds beperken we de gevolgen van klimaatverandering door maatregelen tegen hittestress en wateroverlast in de openbare ruimte. Momenteel wordt gewerkt aan een Zwolse Adaptatie Strategie (ZAS, zie doel 6.4.4.). Vanuit het GRP 2016 – 2020 worden een aantal bouwstenen uitgewerkt die als input dienen voor de ZAS. In 2017 wordt een wateroverlast model opgesteld waarin we kunnen laten zien hoe het water stroomt tijdens plensbuien, welke panden worden geraakt en welke schade hiermee is gemoeid. In 2017/2018 wordt gewerkt aan mogelijke maatregelen om wateroverlast in de toekomst te beperken. In projecten en bij onderhoud en beheer wordt vanaf de start met een klimaatbril gekeken. Een hoogwaardige groenstructuur in de wijken (zie doel 7.1.3), heeft ook een gewenst en positief neveneffect op een duurzame inrichting. Vergroening van stenige buurten en wijken bevordert naast de leefbaarheid ook de klimaatbestendigheid en duurzaamheid.

Duurzaam beheren draagt eveneens bij aan de strategische opgave "Energietransitie". De ombouw van straatverlichting van conventioneel licht naar LED verlichting zorgt voor een betere verlichting in de wijk, maar ook voor vermindering van de CO2 uitstoot. Zo werken we aan een gemeentelijke duurzame energiehuishouding door verduurzaming van de openbare verlichting en geven we het goede voorbeeld m.b.t. de energiedoelstelling in 6.4.1 “We bevorderen dat Zwolle op termijn energieneutraal is”.

Vanuit de strategische opgave "Circulaire Economie" zorgen we – met verantwoorde en innovatieve uitvoeringsmethodes – bij toepassing van materialen om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde-vernietiging te minimaliseren. Anders dan in het reguliere lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Doel is  hergebruik en herwinning van grondstoffen te vergroten en daarmee het beroep op nieuwe grondstoffen te minimaliseren. Op deze wijze geven we op circulaire wijze invulling aan het beheer van onze stad.

Criteria

We richten de openbare ruimte duurzaam in  en behe ren deze duurzaam vanuit uitdagingen in de toekomst (en effecten elders in de wereld), zodanig dat:

  • We met ons beheer de biodiversiteit in Zwolle versterken en vergroten.
  • We met ontwikkelend beheren de openbare ruimte transformeren naar een toekomstbestendige openbare ruimte, die bijdraagt aan de klimaatadaptatie zoals verminderen hittestress en wateroverlast en die rekening houdt met maatschappelijke veranderingen.
  • We met energiebewust beheren bijdragen aan de energietransitie.
  • We bijdragen aan de circulaire economie door uit te gaan van de lifecycle benadering waarbij we grondstoffen langer en hoogwaardiger in de keten houden en waarbij we vernietiging van kapitaalgoederen voorkomen.
  • We zorgdragen voor het welzijn van dieren en zo mogelijk het dierenwelzijn verbeteren conform de Nota Dierenwelzijn.
  • We door middel van educatie en voorlichting op het gebied van natuur en milieu, het bewustzijn vergroten.