De gemeente zorgt niet zelf voor de banen, dat doen bedrijven en instellingen. De gemeente kan wel helpen door een goed vestigingsklimaat te scheppen door beleid, accountmanagement en het verbinden van partijen zó vorm te geven, dat bedrijven en instellingen weinig barrières ervaren om banen te creëren en  steun ervaren bij het benutten van kansen. De gemeente schept de randvoordwaarden opdat bestaande bedrijven en instellingen optimaal kunnen functioneren in Zwolle en kunnen (doorgroeien), maar ook dat  potentiële bedrijven en instellingen kiezen voor Zwolle om zich te vestigen.  Dit draagt bij aan de versterking van de economische structuur en vitaliteit van Zwolle en betekent banen, zowel directe als indirecte.  Want voor het goed kunnen functioneren moet een bedrijf of instelling weer een beroep doen op andere bedrijven en instellingen. De basis hiervoor is de  krachtige economische structuur, het vertrouwen in groei, landelijke imago en de juiste kritische massa van de regio Zwolle. De samenwerking met de andere gemeenten in de regio is hierbij van groot belang. Uitgangspunt is dat ondernemers in Zwolle en regio kunnen rekenen op een dienstverlenende  gemeente die ruimte geeft om plannen  te ontwikkelen.

"Human Capital en Topwerklocaties" hebben we als strategische opgave benoemd. Topwerklocaties zijn hoogwaardige technologische broedplaatsen met een scherp innovatief profiel en grote aantrekkingskracht en uitstraling. Er zijn topwerklocaties voor Kunststoftechnologie (PSP), Health (HIP) en Klimaat & Energie (Klimaatcampus). Het gaat hierbij om de fysieke plek om te ondernemen in sterke wisselwerking met onderwijs en onderzoek (multiple helix), ontmoeting en nieuwe vormen van samenwerking en ondernemerschap. De opgerichte ‘Klimaatcampus’ biedt o.a. een kennisplatform voor ondernemers en inwoners ten aanzien van klimaatadaptatie. Hier ligt een sterke relatie met de " Human Capital Agenda" omdat de dynamiek van topwerklocaties aantrekkelijk is voor de hoog opgeleide professional én kansen biedt voor sociaal ondernemerschap (social enterprises).

Centrumgemeente Zwolle neemt haar regionale voortrekkersrol en verkent hoe de drie topwerklocaties kunnen excelleren zodat ze het boegbeeld kunnen worden van de Regio Zwolle.

Criteria

We versterken de werkgelegenheid door het creëren van een concurrerend en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen, zodanig dat:

 • Vanuit onze strategische opgave "Human Capital en topwerklocaties", een aantrekkelijk ondernemersklimaat wordt gecreëerd voor de clusters health/zorg, chemie/hightech systemen en materialen en klimaat.
 • Bestaande bedrijven door gerichte dienstverlening aan Zwolle blijven verbonden:
  • we creëren ruimte voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen, met passende  randvoorwaarden.
  • we focussen op directe en indirecte banen.
  • we samenwerking tot stand brengen tussen onderwijs, ondernemers, overheid, omgeving (4-O's).
  • de tevredenheid over de dienstverlening aan ondernemers stijgt.
 • Nog niet in Zwolle gevestigde bedrijven voor Zwolle kiezen:
  • de groei van het aantal vestigingen minimaal op landelijk niveau ligt.
  • de groei van het aantal nieuwe bedrijven/startende ondernemingen minimaal ligt op het landelijk gemiddelde.
  • het kwalitatief en kwantitatief aanbod van werklocaties in balans is met de vraag in de markt.
  • de leegstand van kantoren en bedrijfspanden, uitgedrukt in een percentage,  in Zwolle onder de respectievelijke landelijke leegstandscijfers ligt.
  • duurzaamheid sterk wordt verbonden met de Zwolse Economie door in te zetten op klimaatadaptieve, circulaire en energiebesparende  maatregelen bij nieuwe initiatieven in de gebouwde omgeving.