We bieden ondersteuning aan mensen die een beroep doen op het gemeentelijk vangnet, zodat ze toch mee kunnen blijven doen. Participatie zorgt immers voor sociale, economische en/of financiële zelfstandigheid. Bovendien draagt participatie bij aan het gevoel van eigenwaarde, aan de sociale cohesie en de economie. Een actieve bijdrage aan de samenleving,  naar vermogen en bij voorkeur via werk, geeft de grootste kans om uit armoede te blijven.

Criteria

We bieden ondersteuning aan inwoners die terecht een beroep doen op het gemeentelijk vangnet zodat ze niet onder de Zwolse armoedegrens hoeven te leven, zodanig dat

  • De Zwolse armoedegrens geldt van 110% van het sociaal minimum en 130% van het sociaal minimum voor huishoudens met een chronisch zieke of met een scholier van 12 tot 18 jaar.
  • De grens geldt voor inkomens uit loondienst, eigen onderneming of uitkering.
  • Ondersteuning past binnen de wettelijke kaders, zoals de Participatiewet, we voeren geen bovenwettelijk beleid.
  • Iemand die een beroep doet op de gemeente voor inkomensondersteuning, zich naar vermogen inzet om, zo snel en zo veel als mogelijk is, weer zelf in het levensonderhoud te kunnen voorzien.
  • Uitstoom naar betaald werk of eigen bedrijf gestimuleerd wordt, in samenwerking met partners en ervaringsdeskundigen in de stad die zich hier ook voor inzetten.
  • Zoveel mogelijk mensen die tot de doelgroep behoren gebruik maken van de inkomensondersteunende maatregelen.
  • Juiste informatieverstrekking door aanvragers bevorderd wordt die zo min mogelijk administratieve lasten oplevert.
  • De aanvragen zoveel als mogelijk afgehandeld worden binnen de wettelijke termijnen die daarvoor gesteld zijn, minimaal 93% van de aanvragen voldoet hier in ieder geval aan.