Het centrumgebied van Zwolle speelt een belangrijke rol bij de aantrekkelijkheid van de stad en bij de centrumfunctie van Zwolle in de regio en in Noordoost-Nederland. Onder het centrumgebied verstaan we de historische binnenstad, de aanloopstraten, singels en de Spoorzone. De ambitie is om het centrumgebied een stedelijke uitstraling te geven waar gewoond, gewerkt, geleerd en gerecreëerd wordt, waarbij een mix van activiteiten zorgt voor een levendig en divers centrumgebied. Dit draagt bij aan de toekomstbestendigheid van Zwolle omdat het centrumgebied bedrijven en (jonge) professionals aantrekt. Er wordt de komende jaren fors geïnvesteerd in het centrumgebied.

Een van de vijf topambities uit deel 1 van de Omgevingsvisie is dat Zwolle zich in samenspraak met de regio presenteert als centrumstad met kwaliteit en een uitstekende bereikbaarheid: ‘in 2030 is het grote centrumgebied een vanzelfsprekendheid en in omvang en uitstraling passend bij de centrale rol die Zwolle in de regio heeft’.

Binnen de strategische opgave Centrumgebied vallen tweespeerpunten: Spoorzone en Binnenstad. Beiden hebben eigen maar ook samenhangende doelen en ambities. Het Zwolse centrumgebied fungeert als economische motor voor stad en regio met een uitstekend voorzieningenniveau, cultureel klimaat en veel werkgelegenheid. Zwolle werkt als een magneet voor inwoners, bedrijven, bezoekers en studenten. Zwolle wil de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland zijn en blijven. Het station van Zwolle is in 2025 voor alle bezoekers en reizigers een uitstekend toegankelijke en duurzame OV-knoop in een groene omgeving. Het station laat een samenhangende ruimtelijke kwaliteit zien en is de katalysator voor de gebiedsontwikkeling van een prominent stadsdeel. Het station, de stationsomgeving, de historische binnenstad en de aanloopstraten zijn gebieden waar mensen elkaar graag ontmoeten, waar wat te beleven is en waar je je verbonden voelt met de mensen om je heen, met de stad en met de rest van Nederland. De openbare ruimte geeft de mensen een gevoel van een samenhangend geheel, waarin de verschillende functies zijn verweven. De verschillende sferen binnen het centrumgebied zijn complementair en versterken elkaar.

Het programmamanagement en de strategische agenda Binnenstad, worden opgepakt als onderdeel van doel 5.2.1. Het project "realisering OV-knoop spoorzone" is onderdeel van doel 6.3.1, en de projecten "ontwikkelperspectief stationsgebied" en de "gebiedsontwikkeling Hanzeland" worden opgepakt in het kader van doel 6.1.1.
Daarnaast dragen vele andere doelen bij om het centrumgebied tot een samenhangend en aantrekkelijk gebied voor inwoners en bezoekers te maken. Randvoorwaarde voor een goed functionerend gebied is dat er wordt  geïnvesteerd in de openbare ruimte (eveneens doel 7.1.2).
De manier waarop mensen werken en hun vrije tijd indelen is aan verandering onderhevig. Er is behoefte aan ruimtes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zowel voor zakelijke als persoonlijke afspraken. De Spoorzone is een dynamische plek voor studenten en werkenden, de binnenstad is een plek waar ook veel ruimte is voor vrijetijdsbesteding. Het ‘programma’ – datgene waarvoor je naar het centrumgebied komt – moet interessant zijn. Dat betekent dat er voldoende banen zijn, goede opleidingen, voldoende en aantrekkelijke woningen (6.2.1) en een compleet aanbod van horeca, detailhandel en cultuur (doel 5.3.1).
Investeringen in de duurzame bereikbaarheid waaronder parkeren (doel 6.3.3) van het centrumgebied zorgen ervoor dat het gebied economisch en maatschappelijk goed blijft functioneren. Dat is ook belangrijk voor de aantrekkelijkheid van het gebied.