Deze paragraaf Grondbeleid heeft in het najaar 2016 in dialoog en samenspraak met de Raad een eerste verandering ondergaan. Met de Raad zijn we in discussie gegaan over de visie en de doelstellingen, waarbij de gestelde vragen bevestigen dat we op de goede weg zijn met de paragraaf grondbeleid en hiermee invulling geven aan de wensen van de Raad m.b.t. rol neming, het vormgeven aan de ambities ten aanzien van het faciliteren van projecten en het strategisch grondvoorraadbeleid. Met de inventarisatie en de stand van zaken van het grondvoorraadbeleid is de Raad in juni 2017 geïnformeerd. De Omgevingsvisie schetst straks een integrale ontwikkelingsrichting van de stad voor de lange termijn. In het maakproces van de Omgevingsvisie zal een scherpe analyse van de ruimtevraag moeten plaatsvinden die voortvloeit uit de geformuleerde ambities.

De komende jaren zal de paragraaf Grondbeleid verder worden ingevuld en aangescherpt, waarbij de in voorbereiding zijnde Omgevingsvisie een belangrijk kader zal vormen. Vertrekpunt bij de verandering van de Nota Grondbeleid naar de nieuwe paragraaf grondbeleid is het Essay Grondbeleid Nieuwe Stijl van het Watertorenberaad (2014) en de Notitie Grondbeleid Nieuwe Stijl geweest, waarbij 10 strategische beleidsuitspraken zijn verwoord (mei 2015).

In deze paragraaf gaan wij in op het te voeren grondbeleid voor de periode 2018 - 2021 en de te verwachten resultaten. Conform artikel 16 uit de BBV bevat de paragraaf grondbeleid de onderstaande verplichte onderwerpen:

  • De visie op het grondbeleid.
  • De uitvoering van het grondbeleid.
  • Een actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitatie.
  • Een onderbouwing van de geraamde winstneming.
  • De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves in relatie tot de risico’s van grondzaken.