Wonen is een van de belangrijkste basisbehoeften. Zwolle is een mooie woonstad en dat willen we graag verder versterken. Onze woonvisie (2017) heeft hiervoor 4 ambities geformuleerd; Zwolle is een:

  • Sterke groeistad (aantrekkelijke woon, werk, en leefstad).
  • Vernieuwende woonstad (ruimte voor vernieuwing).
  • Solidaire leefstad (prettig zelfstandig wonen).
  • Duurzame Deltastad (waterbewust en toekomstbestendig).

Deze vier ambities tezamen maken dat Zwolle voor de komende jaren staat voor de volgende stap in stedelijkheid. Hoe kunnen we de stad versterken als centrum van deze regio en Noord Oost Nederland en de economische toppositie in Nederland behouden. We zien daarbij de groei van de stad met in totaal 10.000 woningen (2017-2040) niet als een lineair proces van woningen toevoegen, maar als de opgave om voor de komende jaren ‘elke woning raak te laten zijn’ omdat met deze woningen nog een substantiële invulling en verandering in de stad tot stad gebracht wordt (kan worden). Behoefte onderzoek geeft aan dat Zwolle blijft groeien tot circa 140.000 inwoners. De groei zien we terug in alle leeftijdsgroepen en huishoudenstypen. De snelst groeiende leeftijdsgroep is 55plus en er is een sterke groei te zien van éénpersoonshuishoudens.  Bijna  de helft van  de Zwolse huishoudens heeft een inkomen tot modaal (36.000) en heeft behoefte aan goedkope koop- en huurwoningen. Er is een toenemende druk op goedkopere woningen.

Een evenwichtig woningaanbod vraagt om toekomstvast (kwalitatief) programmeren.  Dit doen we door nieuwbouw op inbreiding -en uitbreidingslocaties en door transformatie en functieverandering in de bestaande stad. Het denken over en de aanpak van stedelijke vernieuwing is daarbij in de loop van de jaren geleidelijk aan sterk veranderd. Er wordt steeds minder gekozen voor grootschalige sloop en nieuwbouw, het gaat veel meer om renovatie en verbetering van het bestaande gebied en de bestaande woningvoorraad volgens de visie en principes van natuurlijke wijkvernieuwing.

Doelstellingen

Doel 6.2.1 We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag Doel 6.2.2 We behouden en versterken de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en de betaalbaarheid voor de laagste inkomens