Welkom op de website van de Begroting 2018 van de gemeente Zwolle. Het college van burgemeester en wethouders presenteert met deze Begroting de voorgenomen plannen en investeringen voor het jaar 2018. Ten opzichte van de Begroting 2017 treft u als lezer de nodige doorontwikkelingen aan, allen bedoeld om het sturend vermogen van de producten uit de beleidscyclus te vergroten.

De Begroting 2018 is conform de systematiek van de beleidscyclus de uitwerking van de Perspectiefnota 2018 – 2021. Alle besluiten die door de raad zijn genomen tijdens de vergadering van 3 juli 2017 over structurele en meerjarige incidentele bestedingen zijn verwerkt. De Begroting is het laatste document uit de beleidscyclus van deze Collegeperiode dat door ons college aan uw raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Eerder heeft de raad besloten dat de onderdelen van de beleidscyclus transparanter en toegankelijker gemaakt moesten worden. De eerste fase van het project dat hiertoe moet leiden is opgeleverd met de Begroting 2017. De Begroting 2017 was de eerste website die volgens een vernieuwde opzet digitaal is gepubliceerd. In die begroting is ook voor het eerst invulling gegeven aan de opzet met programma’s, ambities, doelen en criteria. Deze systematiek was toen nog niet volmaakt; hiervoor zijn in de Begroting 2018 stappen gezet. Daarnaast bevatte de Begroting 2017 een indicatorenset voor slechts een drietal programma’s; dit is bij de Begroting 2018 uitgebreid naar alle programma’s.

De Begroting 2018 bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Van Perspectiefnota tot Begroting

Hier is de algemene beschouwing opgenomen, wordt het financieel perspectief uiteengezet en worden de bestedingsvoorstellen behorend bij de Begroting gepresenteerd.

 • Beleidsparagrafen

In dit onderdeel van de begroting wordt een integraal beeld geschetst van de investeringen.

 • Strategische opgaven

Hier is een verdere verdieping opgenomen over de zes strategische opgaven, zoals geformuleerd in de Perspectiefnota 2018. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Sociaal domein.
  • Human capital en topwerklocaties.
  • Energietransitie.
  • Klimaatadaptatie.
  • Circulaire economie.
  • Centrumgebied.

Deze dwarsdoorsnede kan gezien worden als vertrekpunt; bij elke strategische opgave wordt aangegeven met welke andere onderdelen uit de Begroting 2018 een verband wordt gezien (en is direct doorklikken naar dat onderdeel mogelijk).

 • Programma’s

Sinds de Begroting 2017 bestaat de begroting van de gemeente Zwolle uit tien programma’s, waarbij de volgende onderverdeling gemaakt kan maken:

  • Programma's 1 tot en met 4 betreffen het sociale domein.
  • Programma's 5 tot en met 7 betreffen het fysieke domein.
  • Programma's 8 tot en met 10 betreffen het domein bestuur en organisatie.
 • Paragrafen

Het “besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” schrijft een aantal verplichte paragrafen voor. Denk hierbij aan onderwerpen als lokale heffingen en verbonden partijen.

 • Financiële begroting

In de financiële begroting wordt inzicht gegeven in de begroting en meerjarenraming per programma en in totaliteit. Daarnaast zijn enkele wettelijk verplichte overzichten opgenomen en wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen en de voorgestelde vervangingsinvesteringen.