Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

4.608

4.202

3.688

6.800

9.322

12.520

Baten

318.156

301.650

313.223

318.211

322.049

325.643

Saldo van baten en lasten

313.548

297.448

309.535

311.411

312.727

313.123

Toevoeging aan reserve

34.254

179

Onttrekking aan reserve

12.104

908

2.126

2.126

2.126

2.126

Geraamd resultaat

291.398

298.177

311.661

313.537

314.853

315.249

Mutaties meerjarenraming:

ontwikkeling kapitaallasten

44

89

136

aanpassing baten vanwege ontwikkeling kapitaallasten

-44

-89

-136

stadsuitbreidingslasten

-10

-45

-90

stelpost renteresultaat

-40

-330

-350

stelpost loon- en prijsaanpassingen

-3.461

-6.494

-9.674

stelpost inflatie gemeentelijke tarieven

937

1647

2396

algemene uitkering gemeentefonds

3838

6717

9399

stelposten gerelateerde aan algemene uitkering

-45

-54

-54

OZB volume-aanpassing

257

551

811

doorwerking cao afspraak

200

200

200

afbouw buffer Sociaal Domein

1.200

2.500

2.500

behoedzaamheidsmarge transformatieopbrengsten Sociaal Domein

-1.000

-1.500

-1.500

dividend Wadinko (looptijd t/m 2020)

-50

Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
Naar aanleiding van de PPN 2018 - 2021 zijn de budgetten te betalen vennootschapsbelasting verhoogd met € 300.000 en is € 35.000 ingezet voor gedeeltelijke afschaffing precariobelasting. De toename in de inkomsten is vooral het gevolg van de meicirculaire van het gemeentefonds en de areaaluitbreiding en inflatiebijstelling van de OZB. Op diverse andere programma's, met name bij het Sociaal Domein zijn de uitgaafbudgetten naar aanleiding van de meicirculaire verhoogd.

Onder de uitgaven is een stelpost van € 0,8 miljoen opgenomen naar aanleiding van het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao t/m eind 2018. Het renteresultaat valt enkele tonnen voordeliger uit vanwege de aanhoudende lage rentes.

Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.