De economie trekt aan en wordt dynamischer als gevolg van flexibilisering, technologisering / digitalisering, robotisering en internationalisering. De veranderingen hebben impact op de arbeidsmarkt en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Dat vereist investeren in de toekomstbestendigheid van de beroepsbevolking. Door het woon-leefklimaat, voorzieningenaanbod en bereikbaarheid op orde te hebben. Én door te investeren in een goede kenniseconomie met R&D-programma’s, patenten, stedelijkheid, adequate opleidingsniveaus en excellente opleidingsinstituten. Waarbij het cruciaal is de economie, het onderwijs en de arbeidsmarkt samen te brengen.

Om dat te bereiken zetten we in Zwolle en de regio in op een innovatie- en clustergericht ‘entrepreneurial’ ecosysteem voor regio en stad. Daarmee creëren we een aantrekkelijk ondernemersklimaat in de clusters health / zorg, chemie / high tech systemen en materialen en water. We investeren in de topwerklocaties kunststoftechnologie (PSP), health (HIP), energie en klimaat (Energiecampus)) én in ons menselijk kapitaal: de samenhang van vaardigheden en het toekomstbestendig en behendig zijn van de beroepsbevolking. De investeringen in human capital en topwerklocaties hangen dan ook nauw met elkaar samen.

In 2018 werken we vanuit de triple-helix (samenwerking onderwijs, overheid en ondernemers) aan de doorontwikkeling van topwerklocaties (doel 5.1.1). Dit zijn innovatiecampussen: hoogwaardige technologische broedplaatsen met een scherp innovatief profiel en een grote aantrekkingskracht en uitstraling.Daarmee faciliteren de topwerklocaties een veranderende economie (doel 5.1.2) waarin ook andere strategische opgaven als energietransitie en circulaire economie belangrijke ontwikkelingen zijn.
Doel is het creëren van een dynamische leeromgeving waar mensen worden opgeleid voor de toekomstige regionale arbeidsmarkt, passend bij de hedendaagse ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Dat betekent zowel nieuwe werkgelegenheid voor hoger opgeleiden, als een positieve impuls (spin-off) voor de gehele arbeidspopulatie. Bij de doorontwikkeling van de topwerklocaties trekken we samen op met de provincie Overijssel en zoeken we aansluiting bij het investeringsvoorstel van de provincie. De eerste stap is het creëren van duidelijkheid over de opgave, draagvlak en gevoel van partnerschap bij de locatieontwikkeling en realisatie. In de uitwerking van de topwerklocaties worden ook de uitgangspunten van de human capital agenda meegenomen: een leven lang ontwikkelen en werkgelegenheid.

Toekomstgericht en innovatief arbeidsmarktbeleid vraagt om een human capital agenda met een integrale invalshoek die de driehoek economie, onderwijs en arbeidsmarkt verbindt. In deze agenda worden de ‘menselijk kapitaal-aspecten’ van reeds aanwezige regionale agenda’s geactualiseerd, geïntegreerd en geprioriteerd. Wij streven naar een agenda met meer concrete doelen die ook de samenhang tussen de verschillende agenda’s op het gebied van economische en innovatie, het Sociaal Domein en onderwijs en kennis, inzichtelijk maakt. Deze is daarmee ook een stimulans om te komen tot een op resultaat gerichte uitvoering. Samen met onze partners brengen we de kansen in beeld en verbinden deze met het arbeidsaanbod en de benodigde vaardigheden. Met een blik op de uitvoering en de korte termijn worden ‘aanjaagteams’ samengesteld die een beweging creëren bij werkgevers en ondernemers richting sociaal werkgeverschap. De focus ligt hierin op het strategisch HR-beleid van ondernemers en op het matchen van vraag en aanbod. Concreet worden 500 ondernemers betrokken uit de regio.

Structureel investeren in menselijk kapitaal pakken we vooral op vanuit het faciliteren van de veranderende economie (doel 5.1.2). We hebben een goed beeld nodig van de in-, door- en uitstroom van menselijk kapitaal in onze regio en opgaven die hiermee samenhangen. Er wordt inzichtelijk gemaakt welke kansen de verschillende sectorstructuren van de regio bieden.  Inzicht in het ‘regionaal DNA’ zorgt ervoor dat vraag en aanbod dichter bij elkaar kunnen komen. Zicht op het economisch DNA van onze regio van is van belang;   welke kanssectoren vragen om personeel, zowel nu als in de nabije toekomst.
Deze kansen verbinden we nadrukkelijk ook met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben: we hebben alle (ontwikkelbare) talenten nodig (doel 2.2.1). Daarnaast willen we dat talenten verbonden blijven aan Zwolle en de regio en zij een leven lang kunnen ontwikkelen (doel 1.3.4).
Investeren in human capital is van belang voor de regio, zeker door de koppeling die de opgave heeft met de sociaaleconomische agenda, het binden van jongeren aan de regio / stad en de focus op zowel hoger als lager opgeleiden. Het stimuleert de economie en vergroot de kans op werk voor iedereen.